Bạn đang ở :   Tin tức > Thông tin tuyên truyền
    Đăng Nhập

Thông tin tuyên truyền

   Đóng
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tăng cường kỷ luật , kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 26/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện thành phố:  

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Kon Tum và các văn bản liên quan…

  - Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo UBND tỉnh; Thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác đối với  cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn công tác từ 02 năm đến 05 năm tùy theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực và theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Rà soát, hoàn thiện quy trình tiếp nhận giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính và thái độ, hiệu quả phục vụ của CBCCVCNLĐ; thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, quy trình quy định.

-  Tăng cường công tác thanh tra,  kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; kiên quyết thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị phải nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

-  Trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ trật tự, thứ bậc hành chính, đúng thẩm quyền…

-  Từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động căn cứ vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công tiến hành xây dựng kế hoạch công tác cụ thể báo cáo thủ trưởng đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ đạo, giám sát.

- Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, thời gian làm việc tại cơ quan đơnn vị…     

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 nêu rõ chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra thường  xuyên và  đột xuất việc thực hiện  kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.  Tổ chức  tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị tới các tổ chức  thành viên trực thuộc và toàn thể nhân dân biết, theo dõi giám sát./.

 MiNi

Chỉ thị số 02/CT-UBND  ngày 26/02/2018 ->LinkClick.aspx

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 28/02/2018 Lượt xem : 87
Quay Về

VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
TBT