Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Tin chuyên ngành

   Đóng
TIN CHUYÊN NGÀNH

Chính phủ ban hành Nghị định 70/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước

Ngày 15/5/2018 Chính phủ hành Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước.

 Nghị định gồm có 6 chương và 41 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Theo đó, việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước gồm: Tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách Nhà nước; tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần ngân sách Nhà nước; tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách Nhà nước; tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần ngân sách Nhà nước.

Về nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước: Tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách cấp là tài sản công. Việc quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. Tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ là tài sản đồng sở hữu; việc quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện theo thỏa thuận tại Hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các bên còn lại và thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản là kết quả của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm chặt chẽ, có hiệu quả; công khai, minh bạch. Tài sản hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ ngân sách cấp hoặc ngân sách hỗ trợ là tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. Khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định được xử lý theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Về Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được trang bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ do ngân sách cấp trên địa bàn tỉnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được giao quản lý; nhiệm vụ khoa học công nghệ do mình phê duyệt.

Đối với tài sản của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã có quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện xử lý theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; các công việc chưa thực hiện đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Đối với tài sản của nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa có quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền thì thực hiện theo Nghị định này.

Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn việc giao quyền sử dụng tài sản, việc hoàn trả giá trị tài sản và việc phân chia lợi nhuận với Nhà nước quy định tại Nghị đinh này; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả, quản lý, sử dụng số tiền thu được từ tài sản và việc tổ chức thực hiện Nghị định này trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao./.

Lê Thị Thủy

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 11/06/2018 Lượt xem : 112
Quay Về

Banner phải

   Đóng
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS

Module Tỷ giá

   Đóng
Website liên Kết