Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập

Menu Trái

   Đóng

Banner trái

   Đóng
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Tin hoạt động

   Đóng
TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) vào hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả, từ năm 2007, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã áp dụng HTQLCL vào hoạt động của cơ quan (Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 có thời hạn 03 năm từ ngày 19/9/2007 đến 19/9/2010).

Từ năm 2011 đến 2014, thực hiện theo Thông tư 09/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về hoạt động tư vấn đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 của cơ quan (Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008)

Từ năm 2015 đến nay, thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-SKHCN, ngày 06/7/2015 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Để triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của cơ quan, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban Chỉ đạo ISO; Ban hành Quyết định quy định trách nhiệm và quyền hạn Đại diện lãnh đạo; Đào tạo, hướng dẫn xây dựng, đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho nhóm ISO; Ban hành hệ thống tài liệu gồm: Sổ tay chất lượng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, 06 quy trình bắt buộc, các quy trình tác nghiệp có liên quan và được phân phối đến các phòng, đơn vị liên quan để thực hiện…

Để vận hành có hiệu quả HTQLCL, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tập huấn cho toàn thể công chức và người lao động về áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL, định kỳ tổ chức đánh giá nội bộ, hàng năm cử công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về HTQLCL, thường xuyên cập nhật tài liệu nội bộ, tài liệu có nguồn gốc bên ngoài hiện hành và rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Đại diện chất lượng và thư ký chất lượng.

Nhằm cải tiến HTQLCL, khắc phục các lỗi của hệ thống, định kỳ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá nội bộ qua đó phát hiện các lỗi của hệ thống để điều chỉnh và bổ sung kịp thời.

Qua thời gian áp dụng HTQLCL tại Sở Khoa học và Công nghệ cho thấy: Thông qua áp dụng HTQLCL, lãnh đạo cơ quan điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất; Công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng thông qua quy trình xử lý công việc, tạo thói quen làm việc khoa học nhờ việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng; Chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được nâng lên.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ lựa chọn áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (Phiên bản mới ISO 9001:2015 thay thế phiên bản ISO 9001:2008 với những thay đổi đột phá, giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đi vào quản lý thực chất) sau khi được sự thống nhất của UBND tỉnh.

Hồng Vân

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 28/09/2018 Lượt xem : 125
Quay Về

Banner phải

   Đóng
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS

Module Tỷ giá

   Đóng
Website liên Kết