Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập

Banner trái

   Đóng
Bộ Khoa học và Công nghệ
Dân hỏi Thứ trưởng cơ quan chức năng trả lời
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Lấy ý kiến người dân
Thủ tục hành chính
Email Kontum

Truy cập

   Đóng
LƯỢT TRUY CẬP
315.728

Tin hoạt động

   Đóng
TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả hoạt động thông tin - thống kê khoa học và công nghệ năm 2013.

Trong năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai công tác thông tin - thống kê khoa học và công nghệ và đã đạt được những kết quả như sau: 

Về công tác xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ: Biên tập và xuất bản được 3 số ấn phẩm Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với số lượng 1.400 bản; 12 số Bản tin KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với số lượng 4.800 bản. Đây là những ấn phẩm thông tin được xuất bản định kỳ nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về KH&CN, cũng như việc vận dụng và triển khai các chủ trương, chính đó tại địa phương. Bên cạnh chức năng là một kênh quan trọng trong việc phổ biến kiến thức, các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống, các ấn phẩm này còn là cầu nối giữa các nhà quản lý với doanh nghiệp và người dân trong tỉnh. Với chức năng và nhiệm vụ như vậy, các ấn phẩm thông tin KH&CN đã đóng góp một vai trò hết sức quan trọng trong công tác truyền thông cũng như phổ biến kiến thức về KH&CN ở tỉnh.

Sở cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 4 chuyên mục “Khoa học và Công nghệ” trên sóng truyền hình Kon Tum (kênh KRT).

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan: Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu cho Mạng nội bộ của cơ quan, duy trì hoạt động hệ thống mạng không dây; Cung cấp và cập nhật hơn 600 tin, bài lên trang thông tin điện tử Sở đảm bảo theo quy định; Triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh trong trao đổi, gửi nhận văn bản; Quản lý và hỗ trợ cán bộ, công chức ứng dụng hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử eOffice phục vụ quản lý văn bản và điều hành nội bộ góp phần tiết kiệm được thời gian, văn phòng phẩm, tiện lợi trong việc lưu trữ, tìm kiếm văn bản, thuận tiện trong việc trao đổi thông tin công việc, quản lý, chỉ đạo điều hành.

Với vai trò là đầu mối tổ chức tham gia các kỳ hội chợ Công nghệ và thiết bị, Sở chủ trì phối hợp với Trung tâm Ứng dụng khoa học và Chuyển giao công nghệ, Trường Trung cấp nghề, Công ty Xuất nhập khẩu cà phê Đắk Hà, Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty TNHH MTV cà phê Nguyên Huy Hùng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy tổ chức tham gia Techmart DakNong 2013 tại tỉnh Đăk Nông từ ngày 12/11/2013 đến ngày 15/11/2013. Kết quả Sở Khoa học và Công nghệ được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông quyết định tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc tổ chức thành công Chợ công nghệ và thiết bị vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2013 và được Ban tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị vùng Nam trung bộ và Tây nguyên 2013 chứng nhận đã tham gia tích cực chợ công nghệ và thiết bị; Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Thầy giáo Trần Đình Huân, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy cũng đã được Ban tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên 2013 cấp chứng nhận đã tham gia tích cực Chợ công nghệ và thiết bị vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên 2013 được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 năm 2013 tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Về công tác thống kê KH&CN: Sở đã có văn bản đôn đốc các tổ chức hoạt động KH&CN thuộc địa phương quản lý thu thập dữ liệu, thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN trên địa bàn tỉnh; tổ chức thu thập báo cáo thống kê cơ sở; xây dựng báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ năm 2012 đúng quy định. Theo số liệu báo cáo thống kê tổng hợp năm 2012, toàn tỉnh có 31 đơn vị thuộc đối tượng thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ, trong đó có: 10 tổ chức khoa học và công nghệ (2 trường cao đẳng, 8 tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ); 11 đơn vị là cơ quan hành chính và quản lý nhà nước về KH&CN; 10 đơn vị là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dựng ngân sách nhà nước để hoạt động KH&CN. Số đề tài và dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2012 là 58 đề tài, trong đó: Cấp Bộ/Ngành 5 đề tài, cấp tỉnh 16 đề tài, cấp cơ sở 22 đề tài và khác 15 đề tài.

Về thực hiện nhiệm vụ đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/03/2007 và Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/04/2011 của Bộ KH&CN, trong năm 2013 đã hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh từ ngân sách Nhà nước thực hiện Quy trình đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho 5 đề tài, dự án đã được nghiệm thu.

Ngoài ra, trong năm 2013 Sở đã phối hợp với Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, triển khai 2 cuộc điều tra Hội nhập quốc tế và Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013; Thực hiện báo cáo Điều tra tiềm lực hoạt động khoa học và công nghệ áp dụng cho các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; Điều tra thực trạng và nguồn nhân lực để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước theo đề nghị của Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhìn chung, hoạt động thông tin thống kê KH&CN năm 2013 đảm bảo kế hoạch đề ra. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ đã có những đóng góp tích cực trong việc đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Công tác thống kê khoa học và công nghệ bắt đầu đi vào nề nếp và bước đầu đạt được những kết quả tốt.

Tuy nhiên, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ của các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ, đáp ứng được nhu cầu của độc giả cũng như yêu cầu của công tác truyền thông KH&CN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì đòi hỏi các ấn phẩm thông tin KH&CN của địa phương cần phải tiếp tục được đổi mới, cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức để các ấn phẩm thông tin KH&CN thực sự là một kênh quan trọng trong việc phổ biến kiến thức, các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống, là cầu nối giữa các nhà quản lý với doanh nghiệp và người dân ở địa phương.

Trong thời gian tới, cần mở rộng và hình thành mạng lưới cộng tác viên là những cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý ở hầu hết các sở, ban, ngành, ở 9 huyện, thành phố và một số cơ sở sản xuất. Hàng năm, cần phải tổ chức Hội nghị cộng tác viên từ 1 đến 2 lần để đánh giá kết quả sau một thời gian dài hoạt động đồng thời định hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo cho các cộng tác viên. Bên cạnh đó, cần tổ chức các hội thảo chuyên đề để tạo nguồn bài cho các ấn phẩm.... Từng bước cần phải có kế hoạch và có chính sách ưu đãi thỏa đáng trong việc đầu tư kinh phí để cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác biên tập, đội ngũ cán bộ công chức làm tin được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường tài chính cho hoạt động thông tin đặc biệt là cần phải đầu tư kinh phí để nâng cao chất lượng in ấn cho tập san, bản tin KH&CN. Tiếp tục kiện toàn tổ chức thông tin, thống kê KH&CN địa phương như bố trí thêm biên chế chế để chuyên trách công tác thống kê KH&CN. Tăng cường cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực của tổ chức thông tin, thống kê KH&CN. Thường xuyên bồi dưỡng về nghiệp vụ Thông tin, thống kê KH&CN cho cán bộ làm công tác thông tin, thống kê nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao./.

NTP

 

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 07/02/2014 Lượt xem : 1059
Quay Về

Banner phải

   Đóng
TBT
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS

Module Tỷ giá

   Đóng
Website liên Kết