Trang chủ >> Chuyển đổi số

Đề án “nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Đề án “nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Ngày 28/01/2022, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án)

Kế hoạch phát triển Chính quyền số tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Kế hoạch phát triển Chính quyền số tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Ngày 06/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1319/KH-UBND về phát triển Chính quyền số tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.