Trang chủ >> Chuyển đổi số   (20-02-2023)

Triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/2/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 410/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến vai trò, tầm quan trọng của công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn.

 

Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương với quyết tâm cao và hành động quyết liệt, hiệu quả; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2023 đảm bảo tiến độ đề ra (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng, cơ sở dữ liệu do đơn vị, địa phương quản lý nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân để kịp thời có biện pháp khắc phục.

 

Bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (về Chuyển đổi số), Công an tỉnh (về Đề án 06) để xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh tổng hợp, đề xuất, tham mưu) xem xét, quyết định.

 

Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số về Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh về Đề án 06 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh), Công an tỉnh (cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh): Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo chức năng nhiệm vụ được giao, trường hợp vượt thẩm quyền, sớm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.