Trang chủ >> Chuyển đổi số   (24-12-2022)

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum

Ngày 22/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4325/KH-BCĐCĐS về nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum

 

Theo đó, nhằm phân tích, đánh giá kết quả đạt được của tỉnh theo các tiêu chí đánh giá Bộ Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (gọi tắt là DTI), từ đó làm rõ điểm mạnh, điểm yếu và đề ra giải pháp cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng DTI của tỉnh, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh. Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh đã đặt ra 8 nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch như sau:

 

1. Về nhận thức số: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của ngành, địa phương đối với việc xác định DTI cấp tỉnh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

 

2. Về thể chế số: Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản, chính sách về chuyển đổi số; Ban hành chính sách thuê chuyên gia chuyển đổi số; ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hằng năm phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

 

3. Về hạ tầng số: Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây đạt tiêu chuẩn và kết nối với Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ theo mô hình do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn; Triển khai đầy đủ các nền tảng số dùng chung trên Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, đảm bảo các nền tảng số được triển khai đều ứng dụng Trí tuệ nhân tạo.

 

4. Về nhân lực số: Triển khai thành lập và tổ chức hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đến cấp xã, cấp thôn, xóm; đảm bảo 100% các xã thành lập Tổ CNSCĐ; Bố trí đủ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước để phục vụ triển khai chuyển đổi số; Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tánh. Triển khai phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân trên nền tảng One Touch của Bộ Thông tin và Truyền thông. Triển khai bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho người lao động trong độ tuổi lao động; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông.

 

5. Về an toàn thông tin mạng: Thực hiện đầy đủ các bước, giải pháp trong việc giám sát an toàn thông tin mạng các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước của tỉnh; Đảm bảo kinh phí chi cho an toàn thông tin (ATTT) gồm: Kinh phí chi cho ATTT tối thiểu bằng 10% tổng chi ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số.

 

6. Về hoạt động chính quyền số: Triển khai Cổng dữ liệu mở đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Triển khai kênh số khác để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), để phục vụ tương tác trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kết nối, chia sẻ các ứng dụng có dữ liệu dùng chung qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP). Đưa các dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) vào sử dụng chính thức tại tỉnh; Nâng cao tỷ lệ DVCTT toàn trình và DVCTT một phần được điền sẵn thông tin; tỷ lệ DVCTT toàn trình và DVCTT một phần được cá thể hóa; tỷ lệ DVCTT toàn trình và DVCTT một phần phát sinh hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến; tỷ lệ tài khoản của người dân doanh nghiệp có sử dụng DVCTT; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng DVCTT; Triển khai các nền tảng dữ liệu dùng chung;  Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của chính quyền số. 

 

7. Về hoạt động kinh tế số: Nâng cao tỷ trọng kinh tế số trong GRDP; Thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp nền tảng số hoạt động trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình SMEdx. Thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng hợp đồng điện tử, nộp thuế điện tử; Đẩy mạnh các giao dịch trên sàn thương mại điện tử Voso.vn và Postmart.vn.

 

8. Về hoạt động xã hội số: Phổ cập danh tính số/tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh; Triển khai gắn địa chỉ số đến các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh; Tổ chức đào tạo bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản cho người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh./.