Trang chủ >> Chuyển đổi số   (17-07-2022)

Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (FTI)

Ngày 15/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2266/UBND-KGVX về việc Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện Chỉ só chuyển đổi số cấp tỉnh (FTI).

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương:

 

1. Tiến hành rà soát và khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số được giao năm 2022 tại Kế hoạch số 1320/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 1011/QĐ-BCĐCĐS ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh. Định kỳ hằng Quý (trước ngày 10 của tháng cuối Quý) báo cáo Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

 

2. Theo dõi, giám sát, đôn đốc và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các chỉ số đánh giá chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh do ngành, đơn vị mình phụ trách.

 

3. Hàng năm (theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông) thực hiện công tác tự đánh giá, cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (kèm tài liệu kiểm chứng file định dạng .pdf có con dấu, chữ ký của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền)về kết quả thực hiện để phục vụ công tác tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số chuyển đổi số gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tự chấm điểm.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, chỉ đạo./.