Chuyên mục KHCN: Hoàn thiện quy trình nuôi tôm càng xanh trong ao đất