Chuyên mục KHCN: Kon Tum triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ