Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Kon Tum

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT

Tên đơn vị

Ghi chú

1

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ KH&CN

 

2

Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Kon Tum

 

3

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kon Tum

 

4

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khoa học - Công nghệ

 

5

Trung tâm Công nghệ thông tin (thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường)

 

6

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đăk Hà

 

7

Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư – Văn phòng đại diện tỉnh Kon Tum

 

8

Phân viện Dược liệu Tây Nguyên (Viện nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Sài Gòn)

 

9

Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng  dịch vụ (Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum