DANH MỤC BỔ SUNG ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH THỰC HIỆN NĂM 2018

DANH MỤC BỔ SUNG ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH THỰC HIỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số: 443 /QĐ-UBND, ngày 03 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

 

TT

Tên đề tài/dự án

Định hướng mục tiêu

Nội dung

nghiên cứu

cơ bản

Dự kiến sản phẩm

đạt được

Đơn vị ứng dụng kết quả

Phương thức thực hiện

Thời gian thực hiện (tháng)

01

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

1. Mục tiêu chung: Chuyển giao các quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, cây ăn quả theo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kon Plông.

 

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đào tạo 15 kỹ thuật viên cơ sở; tập huấn 30 lượt người về ứng dụng công nghệ cao và nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi liên kết.

 

- Chuyển giao, ứng dụng các quy trình kỹ thuật sản xuất một số loại rau (diện tích 5.000m2), 10 ha cây ăn quả (cam, bưởi) đạt chứng nhận an toàn thực phẩm.

 

- Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm: rau, trái cây thuộc dự án

 

- Hình thành mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau, trái cây.

1. Khảo sát địa bàn, chọn hộ triển khai mô hình.

 

2. Đào tạo, tập huấn chuyển giao các quy trình sản xuất ứng dụng CNC (trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, đóng gói sản phẩm các loại rau, trái cây (Quy mô đào tạo từ 15 kỹ thuật viên; tập huấn 30 lượt người).

 

3. Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn quả: quy mô 5.000m2 rau; 10 ha cây ăn quả (cam, bưởi) đạt chứng nhận sản phẩm an toàn thực phẩm.

 

4. Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng nhãn hiệu cho một số sản phẩm: rau, trái cây thuộc dự án; tổ chức thông tin tuyên truyền.

 

5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội.

1. Báo cáo khoa học tổng kết dự án.

 

2. Tài liệu quy trình kỹ thuật sản xuất một các giống rau, quả  ứng dụng công nghệ cao thuộc dự án.

 

3. Mô hình sản xuất rau: 5.000 m2 rau; 10 ha cây ăn quả

 

4. Mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dự án.

 

- UBND huyện Kon Plông

 

- Các HTX, nông hộ vùng Quy hoạch sản xuất rau hoa quả xứ lạnh, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Tuyển chọn

36

 

02

Chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN mở rộng, phát triển sản xuất rau an toàn theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Kon Tum. 

1. Mục tiêu chung: Ứng dụng tiến bộ KH&CN mở rộng, phát triển vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thị trường (Siêu thị CoopMart, Vinmark, các hộ kinh doanh rau củ quả tại trung tâm thương mại Kon Tum và các chợ trên địa bàn thành phố Kon Tum).

 

2. Mục tiêu cụ thể:

- Ứng dụng công nghệ cao xây dựng mô hình sản xuất một số loại rau quả có giá trị kinh tế cao đạt chứng nhận an toàn thực phẩm, với quy mô 03 ha.

 

- Đào tạo 15 kỹ thuật viên cơ sở; tập huấn 50 lượt người về ứng dụng CNC trong sản xuất rau quả và nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, tiêu thụ rau quả.

 

- Thành lập 02-03 tổ hợp tác sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm rau quả an toàn; thiết kế bao bì, nhãn hiệu, logo gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

 

- Hình thành mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau quả.

1. Khảo sát địa bàn, chọn hộ triển khai mô hình.

 

2. Đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất ứng dụng công nghệ cao (trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, đóng gói sản phẩm). Quy mô đào tạo từ 15 kỹ thuật viên; tập huấn 50 lượt người trong sản xuất rau quả và nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, tiêu thụ rau quả an toàn.

 

3. Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau quả với quy mô diện tích 03 ha, các sản phẩm rau quả đạt rau an toàn được chứng nhận.

 

4. Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm: thành lập các tổ hợp tác, liên kết với các đơn vị trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; thiết kế bao bì, xây dựng nhãn hiệu cho các loại rau quả thuộc dự án.

 

5. Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm; thông tin tuyên truyền. 

 

6. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội.

1. Báo cáo khoa học tổng kết dự án.

 

2. Mô hình sản xuất rau an toàn quy mô 03 ha.

 

3. Chứng nhận sản phẩm an toàn các loại rau, quả thuộc nội dung dự án.

 

4. Mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dự án.

- UBND thành phố Kon Tum.

 

- HTX, nông hộ trong vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn thành phố Kon Tum.

Tuyển chọn

24