Danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) năm 2019

Ngày 06/8/2019, UBND tỉnh Kon Tum ký Quyết định số 814/QĐ-UBND (Tải tại đây) về việc phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện trong năm 2019. Theo đó, Danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện trong năm 2019 gồm có 3 đề tài và 01 dự án, cụ thể như sau:

Đề tài: nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Dự án: Sản xuất thử nghiệm cao từ rễ Đương quy Nhật Bản (Angelica acutiluba)

Đề tài: Mô hình nuôi thử nghiệm tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong ao đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đề tài: Đánh giá miễn dịch cộng đồng đối với bệnh bạch hầu trong cộng đồng dân cư tỉnh Kon Tum

Ngoài ra, Danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện trong năm 2019 được phê duyệt có nêu cụ thể định hướng mục tiêu, nội dung nghiên cứu cơ bản, dự kiến sản phẩm đạt được, đơn vị ứng dụng kết quả và thời gian thực hiện đối với từng đề tài, dự án./.

Hồng Vân