Danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2017

  DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017

 

I. LĨNH VỰC KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

TT

Tên đề tài/dự án

Số QĐịnh

Đơn vị chủ trì

Cá nhân thực hiện

Kinh phí từ nguồn sự nghiệp (đồng)

Thời gian thực hiện

(tháng)

01

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số cây dược liệu trên địa bàn huyện Kon Plông

 

78/QĐ-SKHCN, ngày 15/8/2017

Ban Quản lý Khu NUDCNC Măng Đen

CN Phạm Thanh

Tổng: 882.393.000 đồng

- Kinh phí SNKH:           735.593.000 đồng

- Kinh phí đối ứng: 146.800.000 đồng

27 tháng

02

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Kon Tum.

 

45/QĐ-SKHCN, ngày 09/05/2017

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN

ThS Lê Thị Lệ Hằng

Tổng: 1.322.138.000 đồng

- Kinh phí SNKH: 1.249.058.000 đồng

- Kinh phí đối ứng: 73.080.000 đồng

24 tháng

03

Nghiên cứu mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm Sâm củ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

57/QĐ-SKHCN, ngày 09/06/2017

Viện thổ nhưỡng nông hóa

ThS Lê Thị Mỹ Hảo

- Kinh phí SNKH: 968.000.000 đồng

20 tháng

 

 

 II. LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ, Y DƯỢC  

 

01

Xây dựng phần mềm quản lý chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Kon Tum trên nền Web.

77/QĐ-SKHCN, ngày 14/8/2017

Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum

KS Bùi Thanh Bình

- Kinh phí SNKH: 515.555.000 đồng

16 tháng

02

Ứng dụng bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh” và “cao xương cá sấu” trong điều trị loãng xương ở người trên 60 tuổi tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Kon Tum

88/QĐ-SKHCN, ngày 05/9/2017

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Kon Tum

BS Đặng Minh Hải

- Kinh phí SNKH: 1.089.052.400 đồng

 

18 tháng