Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2016 và định hướng đến năm 2020”

 Ngày 05/6/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suấtchất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2016 và định hướng đến năm 2020”, Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2013.

 Với mục tiêu xây dựng phong trào năng suất và chất lượng thông qua việc xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng kết hợp với áp dụng các mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu,… ; nâng cao nhận thức, phát triển nguồn lực cho các doanh nghiệp; từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, cụ thể: 

Giai đoạn từ năm 2013-2016

 - Lựa chọn các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc đối tượng của dự án để hỗ trợ thành mô hình doanh nghiệp năng xuất và chất lượng. Trong đó, đối với các doanh nghiệp được lựa chọn: khoảng 20% doanh nghiệp có dự án đổi mới công nghệ, thiết bị dây chuyền sản xuất để tăng năng suất, chất lượng, bảo vệ môi trường; 100%  doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với doanh nghiệp; 30% doanh nghiệp được trao tặng giải thưởng chất lượng Quốc gia; 100% doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, vv...); 100% sản phẩm của các doanh nghiệp được xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc chứng nhận và công bố hợp chuẩn hoặc chứng nhận và công bố hợp quy và 100% doanh nghiệp đăng ký, sử dụng mã số mã vạch.

 -Tổ chức 3 hội nghị thông tin, tuyên truyền về năng suất chất lượng cho các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và vận động doanh nghiệp tham gia dự án.

- Tổ chức 11 lớp đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp về nội dung và phương pháp áp dụng các hệ thống quản lý tiến tiến, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng; hướng dẫn doanh nghiệp khai thác thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật; về tiêu chuẩn hóa; về xây dựng thương hiệu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, vv...); về Giải thưởng chất lượng quốc gia; về đăng ký, sử dụng mã số mã vạch .

- Đào tạo 15 cán bộ, công chức của các Sở, ban, ngành trở thành chuyên gia năng suất chất lượng để theo dõi việc xây dựng mô hình ở các doanh nghiệp và để làm nòng cốt nhân rộng mô hình.

- Hình thành và duy trì hoạt động 01 Trang thông tin điện tử về Năng suất Chất lượng Kon Tum là nơi quảng bá, chia sẻ thông tin, kiến thức và sinh hoạt của mạng lưới năng suất chất lượng. Xây dựng kho dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và Quốc tế đáp ứng như cầu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Định hướng giai đoạn từ năm 2017- 2020

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng tại địa phương. 

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cán bộ của các Sở, ngành trở thành chuyên gia năng suất chất lượng để theo dõi việc xây dựng mô hình ở các doanh nghiệp và để làm nòng cốt nhân rộng mô hình .

- Từ kết quả triển khai giai đoạn 2013-2016, nhân rộng mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc đối tượng của dự án để tham gia.

- Hình thành 1 tổ chức đánh giá sự phù hợp và triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước và đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh.

- Hoàn thiện xây dựng phòng thử nghiệm đáp ứng yêu cầu đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương.

Kinh phí thực hiện dự án từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học, khuyến công, khuyến nông, lâm của tỉnh, nguồn vốn đối ứng của doanh nghiệp và các nguồn kinh phí khác. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quản lý và điều hành thực hiện Dự án.

Quyết định số 398/QĐ-UBND

Dự án