Dự án: Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum

Ngày 30/09/2021, UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Quyết định số 899/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý dự án, với các nội dung chính như sau:

Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các thành tựu công nghệ sinh học tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ; góp thực hiện các mục tiêu, định hướng về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum; phục vụ công tác kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác trên địa bàn tỉnh, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Quy mô đầu tư:

- Mua sắm đầu tư mới trang thiết bị, gồm:

+ Hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất… phân tích ADN Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác (tách chiết, nhân bản, kiểm tra, định lượng ADN) phục vụ giám định, kiểm định sâm Ngọc Linh thật và giả.

+ Hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất… phân tích hàm lượng Saponin và các hoạt chất sinh học khác trong Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác.

- Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và một số phòng chuyên môn tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh.

Dự án nhóm: C

Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 13.000 triệu đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (Nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước).

Địa điểm thực hiện dự án: Số 16A Ngô Quyền, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian thực hiện dự án: 01 năm.

Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022.

Tổ chức thực hiện: UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định. Giao Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Sở Khoa học và Công nghệ trình tự thủ tục lập, trình thẩm định phê duyệt dự án đúng theo quy định.

Quyết định số 899/QĐ-UBND