Trang chủ >> Giới thiệu   (17-12-2018)

Danh sách lãnh đạo Sở

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM

 

 Địa chỉ:

68 Lê Hồng Phong - TP Kon Tum 

 Điện thoại:

0260.3862518

 Fax:

0260.3862806

 Email:

 sokhcn-kontum@chinhphu.vn

 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nư­ớc về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo qui định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng; chịu sự  chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, h­ướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.     

II. LÃNH ĐẠO

1. Giám đốc : Ông Bùi Thanh Bình

Điện thoại : 0260.864727 - DĐ: 0911597788

Email  : 

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở KH&CN 

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và Bộ KH&CN

- Chủ trì chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách, tiềm lực KH&CN; hợp tác quốc tế về KH&CN; Các dự án, chủ trương thu hút đầu tư từ các lĩnh vực phát triển ngành KH&CN; Theo dõi công tác Thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân;cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tại cơ quan. Công tác tổ chức, cán bộ và thi đua - khen thưởng  của Sở; 

-  Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND tỉnh và Sở thành lập.

- Chịu trách nhiệm xuất bản các ấn phẩm thông tin KH&CN và chịu trách nhiệm chính Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN. Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở;

- Thực hiện một số nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh. Đầu mối giữ mối liên hệ thường xuyên vởi Tỉnh ủy, UBND tỉnh

- Phụ trách Thanh tra, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Chủ tài khoản thứ nhất của Sở.

 

2. Phó Giám đốc:  Ông Huỳnh Trung Kim

Điện thoại: 0260.3913326 - DĐ: 0905107108

Email: htkim.skhcn@kontum.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật, trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ KH&CN về những công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền. 

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động thông tin - thống kê KH&CN; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý công nghệ và phát triển thị trường KH&CN; doanh nghiệp KH&CN; hoạt động KH&CN cơ sở; Giúp Giám đốc sở xuất bản các ấn phẩm thông tin KH&CN và và kiểm duyệt nội dung trang thông tin điện tử của Sở KH&CN;

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, thẩm định các nhiệm vụ KH&CN, các đề tài, dự án KH&CN, các sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND tỉnh thành lập liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Phụ trách: Phòng Quản lý Chuyên ngành, Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

- Là người được ủy quyền phát ngôn của Sở khi Giám đốc đi văng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

 

3. Phó Giám đốc: Ông Đoàn Trọng Đức 

 - Điện thoại : 0260.3914997 - DĐ: 0905144289

 - Email : dtduc.skhcn@kontum.gov.vn

 - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật, trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ KH&CN về những công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý các nhiệm vụ KHC&N thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y - dược;

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, thẩm định các đề tài, dự án KH&CN; các sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ mới, công nghệ sinh học;

- Phụ trách: Phòng Quản lý khoa học; Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND tỉnh thành lập liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

4. Phó Giám đốc: Ông Hoàng Dũng

- Điện thoại : 0260.3914998  - DĐ: 0913419338 

- Email :   hdung.skhcn@kontum.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật, trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ KH&CN về những công việc thuộc lĩnh vực được phân công..

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác văn phòng, hành chính tổng hợp, tài chính - kế hoạch; pháp chế; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;

- Giúp Giám đốc Sở thẩm định kinh phí các đề tài, dự án KH&CN; thẩm định các đề tài, dự án KH&CN, sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch, nông nghiệp - nông thôn (trừ công nghệ sinh học nông nghiệp_

- Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận của cơ quan; Tổ trưởng tổ công tác 04; Đại diện chất lượng ISO 9001:20008 của Sở;

- Phụ trách: Văn phòng Sở (trừ công tác tổ chức - cán bộ, cải cách hành chính); Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND tỉnh thành lập liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Là chủ tài khoản thứ 2 của Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

 

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

         -  Văn phòng Sở;

         -  Thanh tra Sở;

         -  Phòng Kế hoạch - Tài Chính;

         -  Phòng Quản lý Khoa học;  

         -  Phòng Quản lý Chuyên ngành; 

         -  Phòng Quản lý Khoa học và công nghệ cơ sở

         -  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;   

         -  Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ;    

 

1. Văn phòng Sở:

        - Chánh Văn phòng :  Bà Dương Thị Hồng Vân

        - Điện thoại : 0260.3862518 – DĐ: 0972813248

        - Email : dthvan.skhcn@kontum.gov.vn

        Chức năng:    

       Tham mưu, giúp giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức - cán bộ, tổng hợp, kế toán,  hành chính - quản trị, cải cách hành chính - một cửa, thi đua - khen thưởng; Quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

2. Thanh tra Sở

       - Chánh Thanh tra : Ông Nguyễn Văn Khoa

       - Điện thoại : DĐ: 0903579552

       - Email : nvkhoa1905@yahoo.com

       Chức năng: 

       Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính theo quy định của pháp luật.

 

 3. Phòng Kế hoạch – Tài Chính :

       - Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng : Lê Thị Thủy 

       - Điện thoại :  0260.3861961

       - Email : thuyskhcnkt@gmail.com

       Chức năng: 

       Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, quản lý các nguồn kinh phí khoa học và công nghệ theo quy định.    

 

 4. Phòng Quản lý khoa học:  

       - Phụ trách phòng :  Ông Lê Văn Ái

       - Điện thoại: 0260.3864726 – DĐ: 0905459554

       - Email:  lvai.skhcn@kontum.gov.vn

       Chức năng: 

       Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học. 

 

 5. Phòng Quản lý Chuyên ngành: 

       - Điện thoại: 0260.3865490 

       - Email: phongqlcn.skhcnkt@gmail.com

       Chức năng: 

      Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, đánh giá, thẩm định, giám định và chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền, an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

 

 6. Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở:

      - Trường phòng: Bà Nguyễn Thị Phượng

      - Điện thoại: 0260.3915637 - DĐ: 01225.467.479

      - Email: 

 

 7. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

      - Chi cục Trưởng: Ông Lê Văn Chinh

      - Điện thoại: 0260.3861287 - DĐ: 0914.049.752   

      - Email: lvchinh.skhcn@kontum.gov.vn

 

 8. Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

      - Giám đốc :  Ông Lê Văn Thanh

      - Điện thoại : 0260.3918479 - DĐ: 0932.521.077

      - Email : thanhtrakt@gmail.com