Trang chủ >> Giới thiệu   (25-10-2020)

Danh sách Lãnh đạo Sở

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM

 

 Địa chỉ:

Tầng 4 - tòa nhà B Trung tâm Hành chính công tỉnh Kon Tum

Tổ 8, P. Thống Nhất, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 Điện thoại:

0260.3862518

 Fax:

0260.3862806

 Email:

 skhcn@kontum.gov.vn

 

1. Giám đốc : Ông Bùi Thanh Bình

Điện thoại : 0911.597.788

Email  : btbinh.skhcn@kontum.gov.vn

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Chủ trì chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách, tiềm lực khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; Các dự án, chủ trương thu hút đầu tư các lĩnh vực phát triển ngành khoa học và công nghệ; Theo dõi công tác pháp chế; thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tại cơ quan. Công tác tổ chức, cán bộ và thi đua- khen thưởng của Sở.

- Chịu trách nhiệm xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ và chịu trách nhiệm chính Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ của Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đầu mối giữ mối liên hệ thường xuyên với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách: Thanh tra, Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập.

- Chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan.

 

2. Phó Giám đốc:  Ông Huỳnh Trung Kim

Điện thoại: 0905.107.108

Email: htkim.skhcn@kontum.gov.vn

- Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền. 

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực: thông tin - thống kê khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Giúp Giám đốc Sở xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ và kiểm duyệt nội dung Trang thông tin điện tử của Sở khoa học và công nghệ.

- Là người được Giám đốc ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Là đầu mối quan hệ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy Kon Tum.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, thẩm định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách: Phòng Quản lý Công nghệ;

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

3. Phó Giám đốc: Ông Đoàn Trọng Đức 

 Điện thoại : 0905.144.289

 Email : dtduc.skhcn@kontum.gov.vn

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở; quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp trung ương (giao Sở quản lý) triển khai trên địa bàn tỉnh.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, thẩm định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các sáng kiến cấp tỉnhthuộc lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y - dược.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách: Phòng Quản lý Khoa học, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công;

 

4. Phó Giám đốc: Ông Hoàng Dũng

Điện thoại : 0913.419.338 

Email :   hdung.skhcn@kontum.gov.vn

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực: hành chính tổng hợp, tài chính - kế hoạch; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, thẩm định kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thẩm định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng kiến cấp tỉnhthuộc lĩnh vực tài chính - kế hoạch, nông nghiệp (trừ công nghệ sinh học nông nghiệp).

- Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận của cơ quan; Tổ trưởng Tổ công tác 04; Đại diện chất lượng ISO của Sở.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách Văn phòng Sở (Trừ công tác tổ chức - cán bộ, cải cách hành chính).

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập.

- Là chủ tài khoản thứ 2 của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.