Trang chủ >> Giới thiệu   (17-12-2018)

Danh sách lãnh đạo Sở

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM

 

 Địa chỉ:

68 Lê Hồng Phong - TP Kon Tum 

 Điện thoại:

0260.3862518

 Fax:

0260.3862806

 Email:

 sokhcn-kontum@chinhphu.vn

 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nư­ớc về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo qui định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng; chịu sự  chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, h­ướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.     

 II. LÃNH ĐẠO

 1. Giám đốc : Ông Bùi Thanh Bình

Điện thoại : 0260.864727 - DĐ: 0911597788

Email  : 

  - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ. Ký các văn bản báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ, ngành Trung ương theo thẩm quyền.

  - Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: công tác xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách, tiềm lực KH&CN, tổ chưc - cán bộ; quốc phòng- an ninh; thi đua - khen thưởng và kỷ luật; cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nhiệm vụ KH&CN cấp tinh; hoạt động sáng kiến. Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, khen thương, kỷ luât cua Sở, Hội đồng lương cơ quan; Hội đồng sáng kiến cơ sở.

-  Hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.

- Phụ trách: Văn phòng Sở (Công tác tổ chức - cán bộ, cải cách hành chính, pháp chế), Phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Quản lý Khoa học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tinh ùy, HĐND tinh, UBND tinh giao; tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND tỉnh thành lập.

 - Chủ tài khoản của Sở.

  2. Phó Giám đốc:  Ông Huỳnh Trung Kim

 Điện thoại: 0260.3913326 - DĐ: 0905107108

Email: htkim.skhcn@kontum.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền. 

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổng hợp; hợp tác KH&CN; thông tin - thống kê KH&CN; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; chịu trách nhiệm xuất bản các ấn phẩm thông tin KH&CN và website của Sở; Trưởng ban biên tập các ấn phẩm KH&CN và website của Sở.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi các đề tài dự án KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Phụ trách: Văn phòng (trừ công tác tổ chức- cán bộ, cải cách hành chính, pháp chế); Phòng Quản lý chuyên ngành (trừ hoạt động sáng kiến); Trung tâm Thông tin- Thống kê KH&CN (sau khi thành lập).

- Là người phát ngôn của Sở.

- Đại diện chất lượng ISO 9001:2008 của Sở.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách

- Được ủy quyền chủ tài khoản của cơ quan.

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND tỉnh thành lập liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

 3. Phó Giám đốc: Ông Đoàn Trọng Đức 

 - Điện thoại : 0260.3914997 - DĐ: 0905144289

 - Email : dtduc.skhcn@kontum.gov.vn

 - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý công nghệ và phát triển thị trường KH&CN; tổ chức KH&CN; doanh nghiệp KH&CN; hoạt động KH&CN cơ sở; công tác dân vận của cơ quan.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi các đề tài, dự án KH&CN thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ sinh học.

- Phụ trách Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Phòng Quản lý KH&CN cơ sở.

- Trực tiếp theo dõi hoạt động KH&CN cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND tỉnh thành lập liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 4. Phó Giám đốc: Ông Hoàng Dũng

- Điện thoại : 0260.3914998  - DĐ: 0913419338 

- Email :   hdung.skhcn@kontum.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; chỉ đạo công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng; triển khai việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh; Tổ trưởng Tổ công tác 04.

- Giúp Giám đốc Sở thẩm định kinh phí các đề tài, dự án KH&CN; Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan.

- Phụ trách: Thanh tra Sở; Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND tỉnh thành lập liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công.

 III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

         -  Văn phòng Sở;

         -  Thanh tra Sở;

         -  Phòng Kế hoạch - Tài Chính;

         -  Phòng Quản lý Khoa học;  

         -  Phòng Quản lý Chuyên ngành; 

         -  Phòng Quản lý Khoa học và công nghệ cơ sở

         -  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;   

         -  Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ;    

1. Văn phòng Sở:

         - Chánh Văn phòng :  Bà Dương Thị Hồng Vân

          - Điện thoại : 0260.3862518 – DĐ: 0972813248

          - Email : dthvan.skhcn@kontum.gov.vn

          Chức năng:    

        Tham mưu, giúp giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức - cán bộ, tổng hợp, kế toán,  hành chính - quản trị, cải cách hành chính - một cửa, thi đua - khen thưởng; Quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 2. Thanh tra Sở

          - Chánh Thanh tra : Ông Nguyễn Văn Khoa

          - Điện thoại : DĐ: 0903579552

          - Email : nvkhoa1905@yahoo.com

        Chức năng: 

         Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính theo quy định của pháp luật.

 3. Phòng Kế hoạch – Tài Chính :

          - Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng : Lê Thị Thủy 

         - Điện thoại :  0260.3861961

          - Email : thuyskhcnkt@gmail.com

       Chức năng: 

       Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, quản lý các nguồn kinh phí khoa học và công nghệ theo quy định.    

 4. Phòng Quản lý khoa học:  

         - Phụ trách phòng :  Ông Lê Văn Ái

         - Điện thoại: 0260.3864726 – DĐ: 0905459554

         - Email:  lvai.skhcn@kontum.gov.vn

        Chức năng: 

       Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học. 

 5. Phòng Quản lý Chuyên ngành: 

        - Điện thoại: 0260.3865490 

        - Email: phongqlcn.skhcnkt@gmail.com

         Chức năng: 

        Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, đánh giá, thẩm định, giám định và chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền, an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

 6. Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở:

         - Trường phòng: Bà Nguyễn Thị Phượng

         - Điện thoại: 0260.3915637 - DĐ: 01225.467.479

          - Email: 

 7. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

        - Chi cục Trưởng: Ông Lê Văn Chinh

        - Điện thoại: 0260.3861287 - DĐ: 0914.049.752   

        - Email: lvchinh.skhcn@kontum.gov.vn

  8. Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

       - Giám đốc :  Ông Lê Văn Thanh

       - Điện thoại : 0260.3918479 - DĐ: 0932.521.077

       - Email : thanhtrakt@gmail.com