Trang chủ >> Giới thiệu   (17-12-2018)

Phân công nhiệm vụ

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM

 

 Địa chỉ:

Tầng 4 - tòa nhà B Trung tâm Hành chính công tỉnh Kon Tum

Tổ 8, P. Thống Nhất, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 Điện thoại:

0260.3862518

 Fax:

0260.3862806

 Email:

 skhcn@kontum.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc : Ông Bùi Thanh Bình

Điện thoại :  0911.597.788

Email  : btbinh.skhcn@kontum.gov.vn

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Chủ trì chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách, tiềm lực khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; các dự án, chủ trương thu hút đầu tư các lĩnh vực phát triển ngành khoa học và công nghệ; theo dõi công tác pháp chế; thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử tại cơ quan; quốc phòng, an ninh; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cơ quan; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Chịu trách nhiệm xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ; Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ; là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối giữ mối liên hệ thường xuyên với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ các huyện, thành phố: Kon Plông, Kon Rẫy, thành phố Kon Tum.

- Phụ trách: Thanh tra Sở, Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

- Chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan.

 

2. Phó Giám đốc:  Ông Huỳnh Trung Kim

Điện thoại: 0905.107.108

Email: htkim.skhcn@kontum.gov.vn

- Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền. 

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: thông tin - thống kê khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tài chính, kế hoạch; bảo vệ chính trị nội bộ.

- Trưởng ban biên tập Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm, bản tin khoa học và công nghệ; được Giám đốc ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đầu mối quan hệ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy Kon Tum.

-  Giúp Giám đốc Sở theo dõi, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Sở hữu trí tuệ; Khoa học xã hội và nhân văn, Tài chính - kế hoạch; năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; an toàn bức xạ và hạt nhân.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ các huyện: Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi.

- Phụ trách: Phòng Hành chính - Tổng hợp (Trừ công tác tổ chức - cán bộ); Phòng Quản lý Công nghệ; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổng hợp,Phòng Quản lý Công nghệ.

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập.

- Là chủ tài khoản thứ 2 của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

3. Phó Giám đốc: Ông Đoàn Trọng Đức 

 Điện thoại : 0905.144.289

 Email : dtduc.skhcn@kontum.gov.vn

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở; quản lý chung các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp trung ương (ủy quyền địa phương quản lý) triển khai trên địa bàn tỉnh; hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các sáng kiến cấp tỉnh(trừ lĩnh vực Công nghệ thông tin; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Sở hữu trí tuệ; Khoa học xã hội và nhân văn, Tài chính - kế hoạch; năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; an toàn bức xạ và hạt nhân).

- Phụ trách công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận của cơ quan; Đại diện chất lượng ISO của Sở.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực phụ trách; theo dõi chung hoạt động khoa học và công nghệ các huyện, thành phố và trực tiếp chỉ đạo các huyện: Đăk Tô, Đăk Hà, Ia’Hdrai, Sa Thầy.

- Phụ trách: Phòng Quản lý Khoa học, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của  Phòng Quản lý Khoa học, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Tham gia thành viên một số Ban chỉ đạo, Hội đồng do do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

- Là chủ tài khoản thứ 3 của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

  

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

         -  Phòng Hành chính - Tổng hợp;

         -  Thanh tra Sở;

         -  Phòng Quản lý Khoa học;  

         -  Phòng Quản lý Công nghệ;

         -  Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;   

         -  Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ;    

 

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

        - Trưởng phòng :  Ông Lê Hữu Vinh

        - Điện thoại : 0987.846.645

        - Email : lhvinh.skhcn@kontum.gov.vn

        Chức năng:    

       Tham mưu thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính -tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

 

 

2. Thanh tra Sở

       - Chánh Thanh tra: Lê Thị Cẩm Nhung

       - Điện thoại : 

       - Email: ltcnhung.skhcn@kontum.gov.vn

       Chức năng: 

       Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định của pháp luật

 

3. Phòng Quản lý khoa học:  

       - Trưởng phòng :  Ông Lê Văn Ái

       - Điện thoại:  0905.459.554

       - Email:  lvai.skhcn@kontum.gov.vn

       Chức năng: 

       Tham mưuthực hiện quản lý chung về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệtrên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

 

 

 4. Phòng Quản lý Công nghệ 

       - Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Phượng

       - Điện thoại: 0945.432.579

       - Email: ntphuong.skhcn@kontum.gov.vn

       Chức năng: 

      Tham mưuthực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân; thông tin và thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

5. Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

      - Trưởng phòng: Bà Dương Thị Hồng Vân

      - Điện thoại: 0911.564.179

      - Email: dthvan.skhcn@kontum.gov.vn

      Chức năng:

      Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quản lý các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

 6. Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

      - Giám đốc :  Ông Chu Đình Liệu

      - Điện thoại : 0260.3918479 - DĐ: 0975.206.589

      - Email : cdlieu.skhcn@kontum.gov.vn

      Chức năng:

      Hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; triển khai hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ; thực hiện các hoạt động dịch vụ công, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.