Thông báo nhanh kết qủa Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII và phổ biến , quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết , chỉ thị, kết luận của Đảng

Thực hiện Công văn 1196-CV/ĐUK ngày 01/06/2023 của Ban Tuyên Giáo ĐUK v/v thông báo nhanh kết qủa Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII và phổ biến , quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết , chỉ thị, kết luận của Đảng, Chi ủy gửi đến toàn thể Đảng viên, CCVCNLĐ các văn bản gửi kèm Công văn nói trên để nghiên cứu, học tập và thực hiện tốt các Nghị quyết , chỉ thị, kết luận của Đảng.

 

File đính kèm: TẠI ĐÂY