Trang chủ >> Doanh Nghiệp KHCN   (11-03-2021)

Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2021

Ngày 02/2/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2021.

 

Mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông về vai trò, vị trí của doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu xác định tại Kế hoạch số 1587/KH-UBN ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025. Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2021 với các nội dung như sau:

 

1.Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Kế hoạch số 1587/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Kon Tum vềhỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và kết quả triển khai nhiệm vụ thuộc Kế hoạch trên các Trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và xây dựng chuyên mục về doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ.

 

2. Kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng  mắc và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động theo các cơ chế, chính sách hiện hành.

 

3. Rà soát, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có sử dụng kết quả khoa học và công nghệ theo quy định tại điểm 2.3, khoản 2 phần II Kế hoạch số 1587/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ (phấn đấu thành lập được ít nhất 01 doanh nghiệp khoa học và công nghệ).

 

4. Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về xây dựng, hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

5. Thông báo và tổ chức cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia các sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ (Techmart, Techfest, Techdemo), hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, triển lãm sáng chế, triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng thương mại hóa.

 

Kế hoạch giao Phòng Quản lý Công nghệ chủ trì, làm đầu mối tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức các hoạt động phối hợp của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và các đơn vị liên quan; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ; Các phòng, đơn vị thuộc Sở được phân công nhiệm vụ chủ trì, phối hợp theo kế hoạch chủ động nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu quả./.

 

File đính kèm

hbnguyet