Trang chủ >> Doanh Nghiệp KHCN   (02-03-2022)

Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2022

Ngày 02/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 22/KH-SKHCN về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2022.

 

Theo đó, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông về vai trò, vị trí của doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;  Tiếp tục hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu xác định tại Kế hoạch số 1587/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025.

 

Phấn đấu thành lập 01 doanh nghiệp trong năm 2022 (Nếu đủ điều kiện)

 

Nội dung triển khai kế hoạch gồm:

 

1.Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Kế hoạch số 1587/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Kon Tum vềhỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025; Quyết định số 2282/QĐ-BKHCN ngày 13/09/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và kết quả triển khai nhiệm vụ thuộc Kế hoạch trên các Trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và xây dựng chuyên mục về doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ.

 

2. Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về xây dựng, hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho các đối tượng là cán bộ, công chức; các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, doanh nghiệp có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tham gia Ngày hội xúc tiến phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ và kết nối đầu tư.

 

3. Điều tra, khảo sát, thống kê, phân loại các doanh nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm tư vấn, hoàn thiện hồ sơ cho các doanh nghiệp tiềm năng để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

 

4. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động theo các cơ chế, chính sách hiện hành. Hướng dẫn cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ đủ điều kiện để xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu” theo quy định.

 

5. Thông báo và tổ chức cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia các sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ (Techmart, Techfest, Techdemo),xúc tiến phát triển thị trường; hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, triển lãm sáng chế, triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng thương mại hóa để hỗ trợ quảng bá thông tin về các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

Giao Phòng Quản lý Công nghệ chủ trì, làm đầu mối tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức các hoạt động phối hợp của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và các đơn vị liên quan; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

File đính kèm TẠI ĐÂY