Trang chủ >> Nghiên cứu, Ứng dụng và Chuyển giao

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ năm 2020

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ năm 2020
Thực hiện Kế hoạch công tác đã đề ra, trong năm 2020, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, tập thể cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tính chủ động, khắc phục những khó khăn, đoàn kết, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, với những kết quả cụ thể sau:

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 8 tháng năm 2020

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 8 tháng năm 2020
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, trong 8 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm đã chủ động, nỗ lực, bám sát kế hoạch năm để triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đó là:

  • Trang
  • 1