Trang chủ >> Quản lý khoa học   (25-12-2019)

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020

Thực hiện Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum. Ngày 25/12/2019, Sở KH&CN tổ chức các cuộc Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020 (sau đây viết tắt là Hội đồng)

Các thành viên Hội đồng đang phân tích, đánh giá các nhiệm vụ KH&CN đề xuất thực hiện năm 2020

Thành phần tham gia Hội đồng gồm có:  ông Bùi Thanh Bình – Giám đốc Sở KH&CN, Phó chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh – chủ tịch Hội đồng; các thành viên hội đồng là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan chuyên môn theo từng lĩnh vực mà nhiệm vụ đề xuất như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Đài khí tượng thủy văn tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và đại diện các phòng, ban thuộc Sở KH&CN..

Tại các cuộc họp hội đồng, đã có 15 nhiệm vụ KH&CN được đề xuất, trong đó có 09 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Khoa học nông nghiệp và 06 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Khoa học đất và môi trường. Các thành viên Hội đồng đã tập trung phân tích, thảo luận, đánh giá từng nhiệm vụ theo các tiêu chí như: Tính cấp thiết; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khác; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện; khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện. Trên cơ sở tư vấn của Hội đồng, các đơn vị đề xuất nhiệm vụ sẽ hoàn thiện lại nhiệm vụ và các nội dung nghiên cứu

Kết quả, với 15 đề xuất nhiệm vụ khoa học được các thành viên hội đồng thảo luận, đánh giá nghiêm túc, cụ thể từng nhiệm vụ đã xác định được 07 nhiệm vụ được đưa vào danh mục đề tài dự án đăng ký thực hiện năm 2020 thuộc 02 lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học đất và môi trường./.

hbnguyet