Trang chủ >> Quản lý khoa học   (26-12-2019)

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Ngày 26-27/12/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra các cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020 lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn

Thành phần tham gia Hội đồng gồm có:  ông Bùi Thanh Bình – Giám đốc Sở KH&CN, Phó chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh – chủ tịch Hội đồng; các thành viên hội đồng là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan chuyên môn theo từng lĩnh vực mà nhiệm vụ đề xuất.

Các cuộc họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2020 thuộc các Lĩnh vực: Sinh học, Y tế, Khoa học xã hội và nhân văn với tổng đề xuất có 17 đề xuất. Trong đó, các lĩnh vực Sinh học: 09 đề xuất, Y tế : 03 đề xuất và KHXH và nhân văn: 5 đề xuất.

Sau đó Hội đồng đã thảo luận theo các nội dung tương ứng với các tiêu chí đánh giá theo quy định hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ  và tiến hành bỏ phiếu đánh giá đề xuất.

hbnguyet