Chi bộ Sở KH&CN ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề riêng của tỉnh năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 02-KH/ĐUK, ngày 20/01/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về một số nội dung về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Ngày 09/02/2022, Chi bộ Sở KH&CN xây dựng và ban hành Kế hoạch số 16/KH-CB về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề riêng của tỉnh năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề riêng của tỉnh “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” gắn với chuyên đề toàn khóa của Trung ương “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, đơn vị.

 

2. Toàn thể cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 của cá nhân, trong đó đăng ký việc làm theo để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; đề cao trách nhiệm, tính tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong công tác để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; với khát vọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 

3. Giao Chi đoàn thanh niên Sở nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả của năm 2022 của đoàn viên thanh niên cơ quan (mô hình làm kinh tế tại khu thực nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN)

 

4. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo Bác gắn với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, dân tộc và của địa phương. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

5. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện./.

 

File đính kèm: TẠI ĐÂY