Kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng công chức, viên chức năm 2023

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức. Ngày 20/02/2023 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023.

 

Theo đó, dự kiến cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo cụ thể: 02 viên chức tha mgia đào tạo trung cấp lý luận chính trị; 01 công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vị thanh tra viên; 02 công chức tham gia bồi dưỡng thanh tra, kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; 02 công chức tham gia bồi dưỡng kỹ năng thanh tra, kiểm tra tài chính; 03 công chức tham gia đào tạo tiếng dân tộc thiếu số (Bah Nar); 03 viên chức tham gia bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III; 05 viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, vị trí việc làm.        

Hoàng Thị Hồng