Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Ngày 31/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 25/KH-SKHCN về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.

 

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh), Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch nhằm thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Xác định các nhiệm vụ chủ yếu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng đơn vị thuộc Sở để tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

 

Trong đó, Kế hoạch tập trung thực hiện tổ chức tuyên truyền, khảo sát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và tiến hành hỗ trợ đúng nội dung, đối tượng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện tuyên truyền, khảo sát tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của  các DNNVV trên địa bàn tỉnh Kon Tum bắt đầu từ quý II năm 2023; Thời gian thực hiện hỗ trợ trong quý III, IV năm 2023.

 

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023, cụ thể như sau:

TT

Nội dung đề nghị được hỗ trợ

ĐVT

Số lượng

Định mức hỗ trợ từ NSNN

Số kinh phí NSNN hỗ trợ (tối đa)

(Triệu đồng)

Tổng kinh phí

(Triệu đồng)

Căn cứ tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

Hỗ trợ công nghệ (Theo quy định tại điều 11, Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh

HĐ/năm/DN

02  DN nhỏ; 04 DN vừa

50%

- 50tr/DN nhỏ

- 100tr/DN vừa

500

Khoản 2, Điều 11 NĐ 80/2021/NĐ-CP

Phòng QLCN

Phòng HC-TH

 

1.2

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp

HĐ/năm/DN

1

50%

100

100

Khoản 3, Điều 11,NĐ số 80/2021/NĐ-CP

Phòng QLCN

Phòng HC-TH

 

2

Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (Theo quy định tại điều 22, Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp

HĐ/năm/DN

02

100%

10

20

Điểm a, khoản 3, điều 22, NĐ số 80/2021/NĐ-CP

Phòng TĐC

Phòng HC-TH

 

-

Hỗ trợ 100% kinh phí để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp

HĐ/năm/DN

01

100%

50

50

Điểm a, khoản 3, điều 22, NĐ số 80/2021/NĐ-CP

Phòng TĐC

Phòng HC-TH

 

-

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;

HĐ/năm/DN

01

50%

10

10

Điểm b, khoản 3, điều 22, NĐ số 80/2021/NĐ-CP

Phòng TĐC

Phòng HC-TH

 

3

Chi quản lý trực tiếp các hoạt động hỗ trợ (5% kinh phí NSNN)

 

 

 

 

20

Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT

Phòng HC-TH

Phòng QLCN

 

 

 

TỔNG CỘNG

700