Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2023

Ngày 31/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 26/KH-SKHCN về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2023

 

Theo đó, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nhất là trong sinh viên, thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp;

 

Để hoạt động KNĐMST có chọn lọc; từng bước hình thành hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu xác định tại Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025 và KNĐMST trở thành động lực, nền tảng và sức lan tỏa của phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, đóng góp thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

 

Trong đó, nội dung và định mức hỗ trợ kinh phí nhà nước cho các hoạt động của kế hoạch được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023 với các hoạt động chủ yếu sau:

STT

Nội dung

Đối tượng tham gia, thụ hưởng

Đơn vị chủ trì, thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

1.

Kết nối mạng lưới khởi nghiệp

 

Tổ chức Hội thảo hỗ trợ, thúc đẩy truyền thông, marketing, kêu gọi đầu tư cho một số dự án KNĐMST

Chủ dự án KNĐMST trên địa bàn tỉnh đạt giải cuộc thi khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo

- Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý Công nghệ).

- Mời các chuyên gia KNĐMST; nhà đầu tư trong nước

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các trường đại học, cao đẳng; các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

Quý III năm 2023

Sản phẩm của dự án KNĐMST được truyền thông, marketing nhằm thương mại hóa thành công

2.

Tham gia các sự kiện KNĐMST

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham gia Ngày hội KNĐMST Vùng, Quốc gia

Các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án KNĐMST đạt giải trên địa bàn tỉnh

- Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý Công nghệ chủ trì, Văn phòng Sở phối hợp).

Các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án KNĐMST đạt giải trên địa bàn tỉnh

Theo kế hoạch của các tỉnh trong vùng, kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Có các sản phẩm KNĐMST tham gia dự thi, trưng bày, quảng bá

3.

Xây dựng, nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo

 

Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các trường đại học, cao đẳng; các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án KNĐMST trên địa bàn tỉnh

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Dịch vụ KH&CN - Sở Khoa học và Công nghệ.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các trường đại học, cao đẳng; các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án KNĐMST trên địa bàn tỉnh

Theo kế hoạch của Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh; Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

 

Cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lý điều hành doanh nghiệp, kỹ năng khởi sự kinh doanh cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh.

hbnguyet