Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Sở KH&CN

Ngày 15/03/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2023.

 

Theo đó, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả pháp luật về chống tham nhũng; triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát huy hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành nghiêm và thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN, TC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chức năng về PCTN, TC.

 

Nội dung trọng tâm được nêu ra trong kế hoạch như sau:

 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác PCTN, TC; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC; chịu trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN, TC; thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa (công khai, minh bạch chế độ, định mức tiêu chuẩn, công tác cán bộ, minh bạch tài sản, thu nhập,..), đẩy mạnh công tác phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

 

2. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN, TC: Thường xuyên rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực theo các kế hoạch, văn bản triển khai của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, nghiêm túc báo cáo kết quả thực hiện. Nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính khác.

 

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ) tại cơ quan, đơn vị  về các quy định PCTN, TC với nhiều hình thức phù hợp (thông qua hội nghị,giao ban Sở, Trang thông tin điện tử, Tập san khoa học công nghệ,...).

 4. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng:Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực cụ thể:

 

4.1. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị: Tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định những thông tin về tổ chức, hoạt động theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của Luật PCTN năm 2018 (trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật). Thủ trưởng cơ quan, Trưởng các phòng, đơn vị nêu cao ý thức trách nhiệm về việc công khai, minh bạch trong toàn bộ hoạt động của cơ quan; chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch theo quy định của Luật PCTN và các văn bản pháp luật có liên quan.

 

4.2. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, phục vụ hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

 

4.3.Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và kiểm soát xung đột lợi ích: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, quy định về tặng quà và nhận quà tặng. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

 

 4.4. Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức: Hằng năm, xây dựng và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác tại cơ quan, đơn vị.  

 

4.5. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt: Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 4212/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023; duy trì, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan hành chính theo quy định; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính phải được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính...

 

4.6. Kiểm soát tài sản, thu nhập: Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kê khai, bàn giao và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện xác minh tài sản, thu nhập theo đúng quy định của pháp luật.

 

5. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

 

5.1. Công tác tự kiểm tra nội bộ: Lãnh đạo Sở KHCN, Trưởng các phòng, đơn vị chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý mà thường xuyên, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị  theo quy định tại Điều 56 Luật PCTN; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, đơn vị do mình quản lý nhằm chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân.

 

5.2. Công tác thanh tra, kiểm tra gắn với đấu tranh PCTN: Thanh tra Sở, Trưởng các phòng, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 169/QĐ-SKHCN, ngày 20/12/2022 Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực KHCN năm 2023.

 

5.3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng:Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Đưa ra biện pháp hữu hiệu để khen thưởng, khuyến khích và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực.

 

5.4. Phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng: Tiếp tục thực hiện công khai số điện thoại và hộp thư điện tử đường dây nóng của các cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông; tăng cường quản lý hoạt động, phát huy hiệu quả của đường dây nóng đặt tại các cơ quan, đơn vị; tiếp nhận và xử lý thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực qua đường giây nóng theo quy định.

 

5.5. Xử lý tham nhũng: Xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật người có hành vi tham nhũng, tiêu cực; tổ chức, cá nhân liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực và người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị; công chức, viên chức người lao động khi vi phạm pháp luật về PCTN phải xử lý theo điều 94 Luật PCTN.

 

Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ; làm đầu mối tham mưu, theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn triển khai thực hiện Kế hoạch này và một số quy định khác về công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị./.

                                                                                                               Thương Huỳnh