KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM

Thực hiện Kế hoạch 641/KH-UBND ngày 08/03/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ngày 18/3/2022 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 26/KH-SKHCN về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ. Theo đó:

 

 Phạm vi rà soát, đánh giá

 

Các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, công khai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đang còn hiệu lực thi hành.

 

Tập trung rà soát những TTHC có vướng mắc, bất cập trong  công  tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo hướng: Xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối chủ trì; phân định minh bạch, cụ thể quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đầu mối và các cơ quan, đơn vị phối hợp nhằm giải quyết các bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình thực hiện; phân định rõ thời gian thực hiện, giải quyết của từng cơ quan, đơn vị liên quan,...

 

Rà soát TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC nhằm đảm bảo công khai đầy đủ TTHC theo quy định.

 

Ngoài  ra,  trong  quá  trình thực hiện TTHC, nếu phát hiện TTHC, nhóm TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân mà chưa có trong Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung về việc rà soát, đánh giá TTHC.

 

Nội dung rà soát, đánh giá: Thực hiện theo Điều 24, 25, 26, 27, 28 của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

 

Nhiệm vụ rà soát, đánh giá: Thực hiện rà soát định kỳ tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở, hoàn thành việc rà soát vào tháng 6 năm 2022.

 

Thông qua rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian, tiền bạc của người dân, doanh nghiệp góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 

Để kế hoạch được thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra, Giám đốc Sở giao: Phòng Hành chính – Tổng hợp theo dõi, triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho cơ quan cấp trên theo quy định; Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch này để công chức, viên chức biết, thực hiện./.

Trần Thùy Trâm