KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023 TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM

Thực hiện Kế hoạch 874/KH-UBND ngày 29 tháng 03 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ngày 03 tháng 4 năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 27 /KH-SKHCN về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum. Theo đó:

 

Phạm vi rà soát, đánh giá

 

Một là, tập trung rà soát các TTHC, nhóm TTHC liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các TTHC có tần suất thực hiện lớn liên quan đến người dân và doanh nghiệp. 

 

Hai là,  tập trung rà soát các TTHC liên quan đến chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vương mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; đồng thời rà soát những TTHC có vướng mắc, bất cập trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo hướng xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối chủ trì; phân định minh bạch, cụ thể quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đầu mối và các cơ quan, đơn vị phối hợp nhằm giải quyết các bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình thực hiện; phân định rõ thời gian thực hiện, giải quyết của từng cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện TTHC, nếu phát hiện TTHC, nhóm TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân mà chưa có trong Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung về việc rà soát, đánh giá TTHC để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

 

Nội dung rà soát, đánh giá: Thực hiện theo Điều 24, 25, 26, 27, 28 của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

 

Thông qua rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian, tiền bạc của người dân, doanh nghiệp góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 

Để kế hoạch được thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra, Giám đốc Sở giao: Phòng Hành chính – Tổng hợp theo dõi, triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho cơ quan cấp trên theo quy định; Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch này để công chức, viên chức biết, thực hiện./.

Trần Thùy Trâm