Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa năm 2022

Thực hiện Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Phê duyệt điều chỉnh Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Ngày 29/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ký ban hành Kế hoạch số 64/KH-SKHCN triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa năm 2022.

 

Sau đây là nội dung chi tiết của Kế hoạch:

 

1. Mục đích và yêu cầu

 

- Mục đích:

 

+ Đảm bảo đo lường, chất lượng, an toàn hàng hoá nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng;

 

+ Chống gian lận về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hoá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

 

- Yêu cầu:

 

+ Xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm theo quy định của pháp luật;

 

+ Thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định.

 

2. Đối tượng thanh tra, kiểm tra: (có Danh mục chi tiết)

 

3. Tổ chức triển khai:

 

Giao Thanh tra Sở phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

 

Trên đây là Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ./.

 

File đính kèm: Kế hoạch 64/KH-SKHCN