Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, ngày 09/02/2022 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch số 10/KH-SKHCN, trong đó xác định rõ từng nội dung công việc, thời gian hoàn thành và phân công một đồng chí lãnh đạo chủ trì, chỉ đạo trực tiếp trong việc triển khai thực hiện để triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình, cụ thể như sau:

1. Triển  khai  thực  hiện  có  hiệu  quả Chương trình phát triển  tài  sản  trí  tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

Nghiên cứu xây dựng các giải pháp và tổ chức triển khai có hiệu quả để hỗ trợ việc hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các cơ sở ươm tạo công nghệ, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp... Hướng dẫn, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan để tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Tổ chức, cá nhân chỉ đạo: Ông Huỳnh Trung Kim - Phó Giám đốc Sở.

- Tổ chức, cá nhân chủ trì: Phòng Quản lý Công nghệ.

- Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; trong đó tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP.

- Tổ chức, cá nhân chỉ đạo: Ông Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở.

- Tổ chức, cá nhân chủ trì: Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 4485/KH-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025.

- Tổ chức, cá nhân chỉ đạo: Ông Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở.

- Tổ chức, cá nhân chủ trì: Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ.

- Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, nhất là nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường; hỗ trợ phát triển các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ cao. Nhanh chóng đưa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào ứng dụng trong thực tế, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ.

- Tổ chức, cá nhân chỉ đạo: Ông Đoàn Trọng Đức - Phó Giám đốc Sở.

- Tổ chức, cá nhân chủ trì: Phòng Quản lý khoa học

- Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4617/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Tổ chức, cá nhân chỉ đạo: Ông Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở

- Tổ chức, cá nhân chủ trì: Phòng Quản lý Khoa học

- Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Triển khai đạt mục tiêu Kế hoạch số 4492/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022. Thường xuyên rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định của pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh để kịp thời khơi thông, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập

- Tổ chức, cá nhân chỉ đạo: Ông Hoàng Dũng - Phó Giám đốc Sở.

- Tổ chức, cá nhân chủ trì: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra Sở.

- Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

7. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh.

- Tổ chức, cá nhân chỉ đạo: Ông Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở.

- Tổ chức, cá nhân chủ trì: Thanh tra Sở.

- Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Thực hiện nghiêm Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 159-CV/TU ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức, viên chức trong triển khai thực hiện công vụ. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ của đơn vị mình được phân công phụ trách. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19.

Tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trên các mặt đời sống, kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Thường xuyên theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật và triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo ngành, lĩnh vực quản lý.

- Tổ chức, cá nhân chỉ đạo: Ông Hoàng Dũng - Phó Giám đốc Sở.

- Tổ chức, cá nhân chủ trì: Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Kon Tum và Thành phố Chí Minh và các địa phương khác đã được ký kết

- Tổ chức, cá nhân chỉ đạo: Ông Đoàn Trọng Đức - Phó Giám đốc Sở.

- Tổ chức, cá nhân chủ trì: Phòng Quản lý Khoa học.

- Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

10. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Tổ chức, cá nhân chỉ đạo: Ông Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở.

- Tổ chức, cá nhân chủ trì: Thanh tra Sở.

- Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

11. Triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 ngay từ những ngày đầu năm. Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo Quyết  định số 186/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đánh giá xếp loại thi đua năm 2022 đối với các phòng, đơn vị trong việc triển khai thực hiện dự toán ngân sách đã đăng ký đầu năm.

Thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng quy định. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Định kỳ ngày 20 hàng tháng báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền.

- Tổ chức, cá nhân chỉ đạo: Ông Hoàng Dũng - Phó Giám đốc Sở.

- Tổ chức, cá nhân chủ trì: Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

12. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ; thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

- Tổ chức, cá nhân chỉ đạo: Ông Đoàn Trọng Đức - Phó Giám đốc Sở.

- Tổ chức, cá nhân chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện: Các phòng thuộc Sở và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Giám đốc Sở giao các phòng, đơn vị phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động về nội dung Kế hoạch để phân công cá nhân làm đầu mối tổng hợp báo cáo của phòng, đơn vị; phòng Hành chính - Tổng hợp tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Lê Thị Thủy