KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Nhằm tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC theo chỉ đạo của các cấp; Bảo đảm việc thực hiện kiểm soát TTHC đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. Ngày 13/3/2023 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 18/KH-SKHCN về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

Một là, thường xuyên kiểm tra, rà soát các quyết định đã được Bộ, ngành Trung ương công bố, công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, để kịp thời tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố TTHC, danh mục TTHC đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Hai là, kịp thời cập nhật, công khai TTHC, danh mục TTHC theo đúng quy định đảm bảo để tổ chức, cá nhân tra cứu.

 

Ba là, rà soát quá trình thực hiện TTHC từ đó phát hiện TTHC, nhóm TTHC, quy định hành chính còn vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.

 

Bốn là, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách, kiểm soát TTHC. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai TTHC, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp và việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính.

 

Năm là, tiếp tục hoàn thiện các quy trình nội bộ, quy trình điện tử đảm bảo áp dụng chung thống nhất trên cơ sở Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

 

Sáu là, Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo các nội dung được giao tại Kế hoạch số 4011/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ

 

Bảy là, Tiếp tục thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 theo quy định tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 4193/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tám là, Thường xuyên rà soát các TTHC hiện nay đang áp dụng thực hiện có quy định việc suất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, hoặc giấy tờ, tài liệu xác minh về cư trú khi thực hiện các TTHC, tham mưu bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy (nếu có).

 

Trong từng nhiệm vụ đều giao trách nhiệm cho từng phòng, từng bộ phận chủ trì và thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời giao Phòng Hành chính – Tổng hợp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp, định kỳ báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định./

                                                                                        Thùy Trâm