Kế hoạch thực hiện Đề án "bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Ngày 23/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 53/KH-SKHCN về thực hiện Đề án "bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Theo đó, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ theo Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban ban hành tại Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022; góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động của Sở về tầm quan trọng của phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống đối với kinh tế nông thôn.

 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án theo những nội dung sau:

 

1. Hướng dẫn các cơ sở nghề truyền thống ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất; Hỗ trợ xác lập, quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ các sản phẩm nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

 

2. Tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh nhất là các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh liên quan đến khôi phục, bảo tồn nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh thông qua ấn phẩm KH&CN, bản tin KH&CN, bản tin TBT, trang thông tin điện tử của Sở KH&CN.

 

3. Đẩy mạnh phát triển KH&CN, phối hợpchặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phươngtrong đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; triển khai ứng dụng, nhân rộng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có hiệu quả sau nghiệm thu đặc biệt các mô hình sản xuất nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn vào thực tiễn sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người đồng bào dân tộc thiểu số.

 

4. Hỗ trợ các cơ sở nghề truyền thống xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc các sản phẩm truyền thống./.