Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp huyện, thành phố

Nhằm trang bị kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cán bộ, chuyên viên phụ trách lĩnh vực KH&CN các huyện, thành phố, ngày 11/4/2023 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-SKHCN về tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp huyện, thành phố, cụ thể như sau:

* Đối tượng tập huấn: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Kinh tế- Hạ tầng/phòng Kinh tế các huyện, thành phố được phân công phụ trách lĩnh vực KH&CN    

* Nội dung tập huấn:

- Chuyên đề 1: Tinh hình hoạt động quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại các huyện, thành phố trong thời gian qua; một số nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện trong thời gian đến.

* Bộ phận thực hiện: Lãnh đạo Sở

- Chuyên đề 2: Phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý KH&CN cấp huyện; giới thiệu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về KHCN và ĐMST cấp huyện theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ KH&CN.

* Bộ phận thực hiện: Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Chuyên đề 3: Hướng dẫn xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển KHCN và ĐMST cấp huyện, thành phố (trung hạn, hằng năm); thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ; tham mưu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh hằng năm.

* Bộ phận thực hiện: Phòng Quản lý Khoa học.

- Chuyên đề 4: Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao KH&CN cấp huyện, thành phố; công tác thông tin, báo cáo KH&CN.

* Bộ phận thực hiện: Phòng Quản lý Khoa học.

- Chuyên đề 5: Hướng dẫnquản lý nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN được phân cấp cho các huyện, thành phố.

* Bộ phận thực hiện: Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Chuyên đề 6: Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hóa trên địa bàn cấp huyện; giới thiệu cơ chế, chính sách KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá .

* Bộ phận thực hiện: Phòng Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Chuyên đề7: Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp trên địa bàn cấp huyện; giới thiệu cơ chế, chính sách KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

* Bộ phận thực hiện: Phòng Quản lý công nghệ.

- Chuyên đề 8: Tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, thành phố.

* Bộ phận thực hiện: Thanh tra Sở.

- Chuyên đề 9: Giới thiệuchức năng, nhiệm vụ củaTrung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN; giới thiệu một số công nghệ, mô hình ứng dụng và dịch vụ KH&CN có thể phối hợp, chuyển giao áp dụng tại địa phương.

* Bộ phận thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN.

* Thời gian, địa điểm, thành phần

          - Thời gian:01 ngày (trong tháng 5/2023, thời gian cụ thể Sở KH&CN sẽ thông báo sau).

          - Địa điểm:Tại Phòng họp tầng 2, Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

- Thành phần tham dự:

* Sở KH&CN: Lãnh đạo Sở KH&CN; các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN;

* Phòng Kinh tế- Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố: Lãnh đạo phòng, chuyên viên phụ trách KH&CN.

          Nguyễn Hồng Phong