KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023

Nhằm kịp thời phổ biến, tuyên truyền các nội dung về công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tạo sự quan tâm, góp ý và giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Ngày 21/2/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-SKHCN về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nội dung cần tập trung tuyên truyền, cụ thể như sau:

 

Đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở:

 

Về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế  -  xã hội ở địa phương; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là: việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội; về thực hiện cải cách chế độ công vụ, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

 

Về kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính hằng năm của tỉnh; của sở; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước,…

 

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; việc thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

 

Thông tin, hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính; tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc thông qua liên kết trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (http://chinhphu.vn), Cổng thông tin điện tử tỉnh (https://www.kontum.gov.vn) và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.kontum.gov.vn).

 

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức.

 

Thông tin kịp thời bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn hóa và công bố.

 

Đối với Doanh nghiệp:

 

Các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp; Tiện ích của việc gửi hồ sơ và nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích vàdịch vụ công trực tuyến toàn trình;Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng”về cải cách hành chính; thông tin, hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng internet; cách thức phảnánh, kiến nghị về quy định hành chính;  việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được thực hiện trực tiếp qua số điện thoại đường dây nóng và trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Về công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính; về các mục tiêu, giải pháp xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hướng dẫn cách thức để công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công, các dịchvụ công trực tuyến do Sở cung cấp.

 

Đồng thời, Kế hoạch cũng đề ra 04 hình thức tuyên truyền đó là: Thông qua trang thông tin điện tử của Sở; Lồng ghép tuyên truyền thông qua Hội nghị và các cuộc họp; Viết bài viết đăng trên ấn phẩm Thông tin khoa học và công nghệ, bản tin hoạt động khoa học và công nghệ của Sở; Gửi Văn bản thông báo, hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Giới thiệu hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến toàn trình đến các tổ chức, cá nhân và  doanh nghiệp./.

Trần Thùy Trâm