Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quí 2 năm 2022 tại Sở KH&CN

Ngày 28/4/2022 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch số 40/KH-SKHCN về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quí 2 năm 2022

 

 Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tập trung vào một số nội dung sau:

 

 Tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

 

- Phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản do Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương mới ban hành về khoa học và công nghệ, như: Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 06/2011/TT-BKHCN ngày 18 /6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030; Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư quy định quản lý Chương trình tài sản trí tuệ đến năm năm 2030; các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

- Tiếp tục phổ biến các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh: Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thốn thống chính trị đến hết quí II/2022; Kế hoạch  số 909/KH-UBND ngày 01/4/2022 về thực hiện các giải pháp  nâng cao chất lượng  công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 28/02/2022 về công  tác  bảo  vệ bí  mật  nhà  nước  năm  2022;  Công  văn  số 917/UBND-NC  ngày 01/4/2022 về việc thực hiện công tác PBGDPL năm 2022; Công văn số 300/UBND-NC  ngày  27/01/2022  về việc tăng cường,  triển  khai  thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh..

 

Về  hình thức thực hiện:

 

 

- Tuyên truyền, phổ biến tại các cuộc giao ban cơ quan hàng tuần (Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì, phối hợp các phòng lựa chọn nội dung cần phổ biến trong từng cuộc họp giao ban), đồng thời yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị thực thuộc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến CBCCVCNLĐ các phòng, đơn vị.

 

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến giáo dục pháp luật Quý II năm 2022; thời gian tổ chức tổ chức vào tháng 5/2022 (Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp các Phòng tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị).

 

- Tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống Ioffice của Sở, đơn vị trực thuộc (Hàng ngày làm việc Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc lựa chọn nội dung phổ biến liên quan đến lĩnh vực quản lý của phòng, đơn vị, gửi Thanh tra Sở chuyển tải lên hệ thống để phổ biến đến toàn thể CBCCVC&NLĐ trong cơ quan).

 

- Tuyên truyền, phổ biến trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (Căn cứ nội dung cần phổ biến trong Kế hoạch, hàng ngày làm việc Thanh tra Sở tổng hợp, cung cấp nội dung gửi Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ đăng lên Trang thông tin điện tử của Sở).

Nguyễn Thương