Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2022

Ngày 24/2/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2022, với nội dung:

 

Tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

 

Phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản do Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương mới ban hành về khoa học và công nghệ, như: Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường; Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

 

Phổ biến các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh: Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND, ngày 14/12/2022 của Hội đông nhân dân Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình Quốc gia hố trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 4492/KH-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 07/01/2022 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022; Công văn số 155/UBND-NC ngày 17/01/2022 về việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Công văn số 129/UBND-KTTH ngày 14/01/2022 về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022; Công văn số 35/UBND-NC ngày 05/01/2022 về triển khai công tác pháp chế; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4626/UBND-NNTN ngày 30/12/2021 về chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư của công dân…; Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 14/01/2022 của Sở KH&CN về Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 66/KH-SKHCN ngày 30/12/2021 của Sở KH&CN về thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.

 

Về hình thức thực hiện

 

Tuyên truyền, phổ biến tại các cuộc giao ban cơ quan hàng tuần, đồng thời yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị thực thuộc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến CBCCVCNLĐ các phòng, đơn vị.

 

Tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến giáo dục pháp luật Quý I năm 2022

 

Tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống Ioffice của Sở, đơn vị trực thuộc

 

Tuyên truyền, phổ biến trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ

 

Ngoài ra, căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID 19, kế hoạch công tác của Sở, các phòng, đơn vị đề xuất tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn các văn bản mới về khoa học và công nghệ có yêu cầu về phổ biến, tập huấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thương