Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2022

Ngày 25/10/2022 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch số 54/KH-SKHCN phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2022 với các nội  dung sau:

 

Nội dung, hình thức

 

- Phổ biến trực tiếptại hội nghị: Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật Cán bộ, công  chức  và Luật Viên chức;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 -2028; Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực  tiếp  cận  pháp  luật  của người dân”; Thông tư 05/2022/TT-BKHCN  ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ của Doanh nghiệp; Thông tư 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; Công văn số 3149/UBND-KGVX  ngày  21/9/2022  về việc tăng cường kiểm soát, phòng ngừa thẩm lậu,  mua bán,  tàng trữ trái phép ma túy;Công văn số 2781/UBND-KGVX ngày 24/8/2022  về việc tăng cường  triển  khai  thực hiện  công  tác đảm bảo an toàn thực phẩm;Công văn số 2624/UBND-TTHC ngày 12/8/2022 về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.

 

- Ngoài nội dung phổ biến trực tiếp tại hội nghị, các phòng, đơn vị tham mưu quán triệt, phổ biến các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác của Trung ương, của tỉnh tại các cuộc giao ban cơ quan hàng tuần.

 

- Tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống Ioffice của Sở, đơn vị trực thuộc các văn bản điều hành của UBND tỉnh, Thông tư mới của các cơ quan Trung ương (Hàng ngày làm việc Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc lựa chọn nội dung phổ biến liên quan đến lĩnh vực quản lý của phòng, đơn vị, gửi Thanh tra Sở chuyển tải lên hệ thống để phổ biến đến toàn thể CBCCVC&NLĐ trong cơ quan).

 

- Đưa tin các hoạt động, các thành tựu khoa học và công nghệ trên Trang thông tin điện tử của Sở để phổ biến sâu rộng đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân (Ban biên tập, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ KH&CN thực hiện thường xuyên).

 

Đối tượng tuyên truyền: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) của Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị trực thuộc Sở và các đối tượng có liên quan.

 

 Thời gian thực hiện: Quý IV/2022.

 

Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nguyễn Thương