Kế hoạch xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2022

Nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (ĐV,CCVCNLĐ) trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Ngày 24/01/2022, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 15-KH/CB xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2022.

 

Theo đó, Chi bộ đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là:

 

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh: Tập trung lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị trực thuộc theo chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Sở, đơn vị trực thuộc Sở và Chương trình công tác của chi bộ năm 2022.

 

2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng:

 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI đảng bộ tỉnh, Đại hội II Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đại hội Chi bộ Sở KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025. Thường xuyên chăm lo và tạo mọi điều kiện để mỗi CCVCNLĐ không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị theo quy định.

 

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XXII “tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện chuyên đề toàn khóa của Trung ương và chuyên đề của tỉnh về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời những biểu hiện về tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của CCVCNLĐ, nhất là trong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ; thực hiện chế độ chính sách đối với CCVCNLĐ.

 

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ

 

-Phối hợp với lãnh đạo, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tham mưu xây dựng đề án tự chủ của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (Trung tâm) theo đúng quy định; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

 

- Chi ủy thực hiện tốt việc tham gia ý kiến với lãnh đạo Sở về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá , bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật … theo quy định và thực hiện tốt các chủ trương, quyết định đã được chi ủy, lãnh đạo cơ quan thống nhất.

 

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Chi bộ, chính quyền theo quy  định.

 

- Chi ủy chi bộ duy trì và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ theo Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 8-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình định kỳ hàng năm; xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc hục khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình; sau khi có kết luận kiểm tra, giám sát của cấp trên.

 

- Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đội ngũ đảng viên, phát huy tốt vai trò mẫu mực, tận tụy công việc và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

- Thực hiện tốt kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2022

 

4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh

 

- Lãnh đạo đảng viên là thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả việc quản lý, điều hành hoạt động cơ quan, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc nảy sinh ảnh hưởng đến hoạt động và chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 

- Phối hợp với lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh. Lãnh đạo tốt Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ chí Minh nhiệm kỳ 2022-2025.

 

- Lãnh đạo thực hiện tốt các tiêu chí duy trì danh hiệu cơ quan văn hóa; lãnh đạo CCVCNLĐ thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, lịch sự trong giao tiếp, sinh hoạt nơi công sở; xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp.

 

5. Lãnh đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

 

- Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2022. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đảng viên chấp hành tốt Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chỉ thị nghị quyết của cấp ủy cấp trên, cấp mình và những điều đảng viên không được làm.

 

Trong từng nhiệm vụ, giải pháp, chi bộ đã phân công từng bộ phận liên quan chủ trì tham mưu và thời gian thực hiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Hồng Vân