Sở KH&CN ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023

Ngày 10/03/2023 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Quyết định số 24/QĐ-SKHCN về việc Ban hành Chương trình hành động của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

 

Theo đó, nhằm mục tiêu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là THTK, CLP) trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao; Tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2023 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ). Trong đó, Sở KH&CN đã đề ra một số nội dung thực hiện như sau:

 

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

 

Công tác quản lý, chi ngân sách: Thực hiện quản lý, chi ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện hiện Luật ngân sách nhà nước; trong đó tập trung một số nhiệm vụ:

 

Tiếp tục triệt để tiết giảm các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách như: đoàn ra, đoàn vào, khánh tiết, hội thảo, hội nghị, trang thiết bị đắt tiền,...

 

Tiết kiệm kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi. Từng bước chuyển việc bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên sang thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu; thực hiện khoán kinh phí theo kết quả đầu ra và công khai minh bạch chi phí, kết quả nghiên cứu.

 

Cơ cấu, sắp xếp đổi mới cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập:

 

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 và giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ.

 

Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ và nâng mức độ tự chủ phấn đấu thực hiện đạt tỷ lệ trên 10% giảm chi trực tiếp từ ngân sách cho Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ; tăng mức độ tự chủ về tài chính năm 2023 tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ đạt 50%.

 

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công:

 

Quản lý chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công; tăng cường công tác giám sát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của dự án đầu tư bằng các nguồn vốn đầu tư công, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

 

Tăng cường các biện pháp THTK, CLP trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư. Triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngay từ những ngày đầu năm, không để tình trạng chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2022.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác lập, tổng hợp, theo dõi kế hoạch đầu tư công hằng năm trên Hệ thống thông tin về đầu tư công.

 

Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Kiên quyết xử lý tập thể, cá nhân vi phạm quyết toán dự án theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu; thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng quy định. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, các nhà thầu không có năng lực thực hiện dự án.

 

3. Lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công:

 

Việc mua sắm, bố trí xe ô tô phục vụ công tác đảm bảo tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Thực hiện trang bị và sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tiêu chuẩn, định mức được quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

 

Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước phải bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

 

Thực hiện xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi dự án kết thúc theo đúng quy định của pháp luật.

 

4. Lĩnh vực quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách:

 

Thực hiện minh bạch, công khai trong xây dựng, thực hiện kế hoạch tài chính của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum theo quy định nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ, đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

 

5. Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động:

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tinh giản biên chế.

 

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, công sở.

 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo 100% thủ tục hành chính (TTHC) được rà soát thường xuyên, qua đó đề xuất với cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC nhằm giảm chi phí, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Hoàng Thị Hồng