UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2021

Ngày 04/4/02022,  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2021.

 

Theo đó, có 14 sáng kiến cấp tỉnh được công nhận của các tác giả, nhóm tác giả được công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2021, cụ thể như sau:

 

 

STT

Họ và tên

Tác giả/ Đồng tác giả

 

Hội đồng sáng kiến

 

Tên sáng kiến

 

1.

Lê Văn Trung/

Quách  Thái Long/

Nguyễn Tuấn Hải

 

Sở Tài chính

 

Xây dựng phương án phân cấp ngân sách giai đoạn 2022 - 2025

 

2.

Trần Văn Khiêm/

Hồ Thị Thanh Thủy/

Hồ Thị Lan Thanh

 

Sở Tài chính

Xây dựng định mức phân bổ ngân sách địa phương và định mức  phân bổ ngân sách  cấp tỉnh năm 2022 (giai đoạn ổn định ngân sách 2022-2025)

 

3.

Vũ Quang Dũng/

Lê Viết Nam/ Ngô Thị Hồng Nhung

 

Sở Nội vụ

Giải pháp nâng cao hiệu quả  công tác  quản lý  nhà  nước  đối với đạo  Tin  lành  trên  địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030

 

4.

Vũ Quang Dũng/ Trương Thị Ngọc Anh/ Lê Văn Đàm

 

Sở Nội vụ

Giải pháp quản lý các hoạt  động  liên  quan  đến  tín  ngưỡng  tâm  linh  trên  địa  bàn tỉnh Kon Tum trong tình hình mới

5.

Đỗ Thị Bích Trâm/

Võ Trọng Nghĩa

Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

Tổ chức liên kết chuỗi gắn sản xuất với tiêu thụ cá Rô Phi đơn tính, Diêu hồng

 

6.

Nguyễn Thị Thu Hà/

Nguyễn Thị Thanh Thủy/

Y BNhư

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum

Một số giải pháp hỗ  trợ phụ nữ  dân tộc thiểu số khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu  gắn với sản xuất sản phẩm OCOP

 

7.

Huỳnh Tấn Phục/ Nguyễn Thị Yến Bình/ Nguyễn Văn Dung

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Giải pháp xây dựng chương trình tổng hợp  báo  cáo thống kê ngành  Tổ  chức  xây  dựng Đảng

 

8.

Ngô Thị Hoàng Anh/

Châu Văn Hiệp/ Nguyễn Ngọc Hùng

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Xây dựng phần mềm sổ tay điện tử về công tác xây dựng Đảng

 

9.

Đào Xuân Thủy/ Phạm Hồng Thái/

Trần Khánh Hoàng

BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Ứng dụng công nghệ  SMART  trong hoạt  động tuần  tra,  kiểm tra  rừng và  giám sát đa dạng sinh học

 

10.

Đỗ Thị Hồng Hạnh/ Trương Thị Thanh Thảo/ Đinh Thị Yến Khanh

UBND thành phố

Kon Tum

Đổi mới phương pháp quản lý Đoàn viên  thanh  niên,  nhóm máu  phục  vụ  cho  công  tác hiến máu đột xuất trên địa bàn thành phố Kon Tum

 

11.

Nguyễn Đức Tuy/

Phan Thị Thanh Hằng/

Lê Văn Khanh

UBND thành phố

Kon Tum

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả  giải quyết khiếu nại về  đất đai hiện nay trên địa  bàn thành phố Kon Tum

 

12.

Nguyễn  Minh  Tuấn/

Trương Công Chính/ Phạm Quang Thắng

 

UBND huyện Sa Thầy

Giải pháp nâng cao hiệu quả công  tác  nội chính  trên địa  bàn huyện  Sa  Thầy  trong tình hình mới

 

13.

Dương Văn Trang/

Nguyễn Thành Long/ Nguyễn Lưu Phương

 

Văn phòng Tỉnh ủy

Một số giải pháp đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đăk Tô từ năm 2021 trở đi

 

14.

Nguyễn Văn Hòa/

Trần Thị Hương/

Nguyễn Đức Hiển

 

Văn phòng Tỉnh ủy

 

Giải pháp đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum