Trang chủ >> Thanh tra, kiểm tra

Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra KH&CN năm 2019

Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra KH&CN năm 2019
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra như sau:

  • Trang
  • 1