Trang chủ >> Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Sở KH&CN ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh

Thanh tra Sở KH&CN ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh
Ngày 17/9/2020, Thanh tra Sở KH&CN ban hành kết luận Thanh tra số 03/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN
Thực hiện kế hoạch số 21/KH-SKHCN, ngày 12/5/2020 về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Chiều ngày 18/8/2020, Tổ kiểm tra về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Khoa học và Công nghệ đến kiểm tra tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ.

KẾT LUẬN THANH TRA việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum

 KẾT LUẬN THANH TRA việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
KẾT LUẬN THANH TRA việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực đo lường đối với Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Vạn An

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực đo lường đối với Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Vạn An
Thực hiện nội dung thanh tra theo Quyết định thanh tra số 50/QĐ-SKHCN. Ngày 15/6/2020, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ Vạn An; Ngày 19/6/2020 Giám đốc Sở Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SKHCN về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ Vạn An, kết quả như sau:

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và An toàn bức xạ hạt nhân

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và An toàn bức xạ hạt nhân
Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-SKHCN ngày 11/5/2020 của Giám đốc Sở KH&CN về việcThành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và An toàn bức xạ hạt nhân. Ngày 26/5/2020 Trưởng Đoàn Thanh tra đã có báo cáo kết quả thanh tra số 02/BC-TTr; Ngày 27/5/2020 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kết luận số 01/KL-SKHCN về kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và An toàn bức xạ hạt nhân, cụ thể như sau:

Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra KH&CN năm 2019

Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra KH&CN năm 2019
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra như sau:

  • Trang
  • 1