Trang chủ >> Thanh tra, kiểm tra   (21-06-2020)

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực đo lường đối với Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Vạn An

Thực hiện nội dung thanh tra theo Quyết định thanh tra số 50/QĐ-SKHCN. Ngày 15/6/2020, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ Vạn An;  Ngày 19/6/2020 Giám đốc Sở Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SKHCN về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực  tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ Vạn An, kết quả như sau:

1. Về lĩnh vực Đo lường:

- Kiểm tra việc thực hiện kiểm định phương tiện đo: Tại thời điểm thanh tra, kiểm tra Công ty TNHH TMDV Vạn An, hiện đang sử dụng 01 Cân đồng hồ lò xo loại (100 kg). Đây là loại phương tiện đo nằm trong Danh mục phương tiện đo phải kiểm định ban hành theo Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua kiểm tra cho thấy  01 cân đồng hồ lò xo loại (100 kg) đã được kiểm định và có chứng chỉ kiểm định còn thời hạn hiệu lực đến tháng 6/2022.

- Kiểm tra hồ sơ phê duyệt mẫu của đồng hồ nước lạnh cơ khí: Qua kiểm tra cho thấy các đồng hồ nước lạnh cơ khí đã được phê duyệt mẫu. Các đồng hồ nước lạnh cơ khí đã được kiểm định có giấy chứng chỉ kiểm định còn thời hạn hiệu lực đến tháng 11/2024. (kèm Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo số 150/QĐ-TĐC ngày 25/01/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cấp).

2. Về lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa:

Tại thời điểm kiểm tra Công ty TNHH TMDV Vạn An không kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng (theo giấy  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số:6100180318,ngày 10/7/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp). Công ty hiện kinh doanh mua bán phụ tùng thay thế ống nước nhãn hiệu Đạt Hòa, riêng về mặt hàng này thì không có trong Danh mục sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khoa học Công nghệ (ban hành theo Quyết định số 3482/QĐ- BKHCN, ngày 08/12/2017 về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý Bộ Khoa học và công nghệ). Đoàn thanh tra không tiến hành kiểm tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Công ty mà kiểm tra về lĩnh vực Đo lường thuộc trách nhiệm quản lý của ngành theo quy định.

KẾT LUẬN:

Đoàn thanh tra đã triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 50/QĐ-SKHCN ngày 09/6/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh đo lường đối với Công ty TNHH TMDV Vạn An, đồng thời kết hợp với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đơn vị được kiểm tra.

 Tại thời điểm thanh tra, kiểm tra Công ty TNHH TMDV Vạn An đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực  đo lường đối với sản phẩm hàng hóa mà Công ty đang kinh doanh. Đơn vị được thanh tra đã nhận thức và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ với các nội dung có liên quan. Công ty TNHH TMDV Vạn An đã phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra./.

hbnguyet

Kết luận 02/KL-SKHCN