Trang chủ >> Thanh tra, kiểm tra   (15-07-2020)

KẾT LUẬN THANH TRA việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Tại Văn phòng Sở Y tế tỉnh Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và  Khoa học và Công nghệ đã công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt.  Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các tổ chức cá nhân hoạt động về lĩnh vực Luật Năng lượng nguyên tử và Luật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

 

Xét báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn Thanh tra (Báo cáo số 04/BC-TTr, ngày 13/7/2020) theo Quyết định số 54/QĐ-SKHCN ngày 11/6/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việcThành lập Đoàn thanh tra việc việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG:

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc sắp xếp Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2020; Công văn số 70/TTT-P1, ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Thanh tra tỉnh về việc sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020;

Theo kế hoạch được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với tư cách là thành viên triển khai cuộc thanh tra, kiểm tra tại 12 cơ sở gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum; Bệnh viện y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng;Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum; Trung tâm y tế huyện Đăk Tô; Trung tâm y tế huyện Đăk Hà; Trung tâm y tế huyện Sa Thầy; Trung tâm y tế huyện Kon Plong; Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy; Trung tâm y tế huyện Đăk Glei; Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; Trung tâm y tế  huyện Tu Mơ Rông và Trung tâm y tế huyện Ia H’Drai.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 17 tháng 6 năm 2020 đến ngày 09 tháng 7 năm 2020.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH:

  1. 1.     Về lĩnh vực Đo lường:

Qua kiểm tra thực tế đối với 12 cơ sở tại các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Sở y tế tỉnh Kon Tum. Các cơ sở đã sử dụng các loại phương tiện đo nhóm 2 như:Đồng hồ áp suất; Huyết áp kế; Cân lò xo; Cân bàn; Phương tiện đo điện tim; Phương tiện đo điện não... Đây là các loại phương tiện đo nằm trong Danh mục phương tiện đo phải kiểm định ban hành theo Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại thời điểm kiểm tra cho thấy các cơ sở cơ bản chấp hành tốt về lĩnh vực đo lường, các loại phương tiện đo đều có chứng chỉ kiểm định còn thời hạn hiệu lực. Tuy nhiên qua kiểm tra Đoàn thanh tra đã phát hiện Trung tâm y tế huyện Đăk Tô sử dụng phương tiện đo nhóm 2 gồm: (22 huyết áp kế; 10 cân các loại) có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực.

2. Về lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân:

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy các cơ sở cơ bản chấp hành tốt một số nội dung về lĩnh vực an toàn bức xạ  theo đề cương của Đoàn kiểm tra. Tuy nhiên qua kiểm tra Đoàn thanh tra đã phát hiện Bệnh viện y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng không báo cáo định kỳ hàng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở tiến hành công việc bức xạ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

3. Kiểm tra hồ sơ việc thực hiện kiểm định các phương tiện đo trong y tế, kiểm tra giấy phép tiến hành công việc bức xạ và một số hồ sơ liên quan về an toàn bức xạ. Tại thời điểm kiểm tra cho thấy các cơ sở cơ bản chấp hành tốt các nội dung mà Đoàn kiểm tra, các đơn vị đã phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan. Tuy nhiên Đoàn thanh tra đã phát hiện có 02 cơ sở vi phạm về  lĩnh vực Đo lường và An toàn bức xạ:

- Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (32 huyết áp kế; 05 cân đồng hồ lò xo; 09 cân bàn;05 đồng hồ áp suất) có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực và Trung tâm y tế huyện Ia H’Drai, sử dụng phương tiện đo sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (07huyết áp kế; 04 cân đồng hồ lò xo; 03 cân bàn;03 đồng hồ áp suất ) không có chứng chỉ kiểm định theo quy định.

- Trung tâm y tế huyện Ia H’Drai và Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy sử dụng giấy phép tiến hành công việc bức xạ hết hạn từ trên 30 ngày làm việc.

III. KẾT LUẬN:

Các cơ sở được thanh tra, kiểm tra cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật có liên quan tới nội dung thanh tra, có 8/12 cơ sở đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân. Tuy nhiên qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện 4/12 cơ sở vi phạm về lĩnh Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân cụ thể:

- Về lĩnh vực Đo lường: Trung tâm y tế huyện Đăk Tô; Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy sử dụng phương tiện đo nhóm 2 có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực (vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 19 Luật Đo lường, ngày 11/11/2011)

+ Trung tâm y tế huyện Ia H’Drai sử dụng phương tiện đo nhóm 2 không có chứng chỉ kiểm định theo quy định (vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Luật Đo lường, ngày 11/11/2011)

- Về lĩnh vực An toàn bức xạ (Năng lượng nguyên tử):

+ Đối với Trung tâm y tế huyện Ia H’Drai; Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy sử dụng giấy phép tiến hành công việc bức xạ hết hạn từ trên 30 ngày làm việc (vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật Năng lượng nguyên tử).

 + Đối với Bệnh viện y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng vi phạm nội dung không báo cáo định kỳ hàng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở tiến hành công việc bức xạ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử).

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN:

Trưởng đoàn thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 cơ sở:

- Áp dụng mức phạt tiền tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm, hàng hóa đối với Trung tâm y tế huyện Đăk Tô với số tiền là 3.500.000 đồng (Ba triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Áp dụng mức phạt tiền tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2, Điều 10 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm, hàng hóa đối với Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy  và Trung tâm y tế huyện Ia H’Drai với số tiền là 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

- Áp dụng mức xử lý vi phạm tại khoản 2 và khoản 3, Điều 6 Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử đối với Trung tâm y tế huyện Ia H’Drai; Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy với số tiền là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn).

- Áp dụng mức xử lý vi phạm tại khoản 1, Điều 16 Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử đối với Bệnh viện y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng với số tiền là 3.500.000 đồng ( Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

V. YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ:

Yêu cầu Bệnh viện y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng; Trung tâm y tế huyện Đăk Tô; Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy; Trung tâm y tế huyện Ia H’Drai chấm dứt ngay hành vi vi phạm không đưa các phương tiện đo, không thực hiện việc tiến hành công việc bức xạ vào hoạt động của đơn vị kể từ ngày 26/6/2020. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, đề nghị đơn vị phải hoàn thành việc kiểm định các phương tiện đo và liên hệ làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, trước khi đưa vào vận hành và đưa các phương tiện đo vào sử dụng tại đơn vị. Đồng thời báo cáo gửi kèm giấy chứng nhận kiểm định hoặc hồ sơ có liên quan về Thanh tra Sở KHCN theo dõi, báo cáo định kỳ hàng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở tiến hành công việc bức xạ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

                                                                                        Nguyễn Thương