Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (04-09-2020)

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc sắp xếp Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2020; Công văn số 70/TTT-P1, ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Thanh tra tỉnh về việc sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020;

Ngày 12/8/2020, Cục thuế  tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ  đã công bố Quyết định thanh thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2020. Sau khi công bố Quyết định thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Ngày 31/8/2020, Thanh tra Sở ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr với nội dung và Kết quả kiểm tra, xác minh như sau:

1.Về lĩnh vực Đo lường:

Tại thời điểm thanh tra, kiểm tra Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum (Công ty), hiện đang đưa vào và sử dụng trên 14.000 phương tiện đo (PTĐ) các loại dùng để đo đếm nước uống, sinh hoạt phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu các kiểu Woltman-Woltex, hãng Itron - Pháp sản xuất; Multimag-tốc độ đa tia, hãng Itron - Indonesia sản xuất, hiện đang được Công ty quản lý. Qua kiểm tra thực tế, các loại phương tiện đo nêu trên đều có hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản trên phương tiện đo được thể hiện trên nhãn của phương tiện đo và tài liệu đính kèm; có đầy đủ hồ sơ phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) Theo các Quyết định số 2524/QĐ-TĐC ngày 22/12/2019; QĐ số 992/QĐ-TĐC ngày 20/6/2011 và đã được kiểm định ban đầu theo đúng quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng: Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn thanh tra, kiểm tra lấy 150 bộ hồ sơ của khách hàng có lắp đặt đồng hồ đo nước lạnh phát hiện có 22 đồng hồ có chứng chỉ kiểm định (giấy chứng nhận kiểm định) hết hiệu lực.

- Về việc thực hiện kiểm định đối chứng: Hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum chỉ có một tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định kiểm định đối với đồng hồ đo nước lạnh, do đó không tổ chức kiểm định đối chứng với PTĐ này. Tuy nhiên, Công ty đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) thực hiện kiểm định khi PTĐ hết hiệu lực kiểm định, khi có tranh chấp. Công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi, vận chuyển, bảo quản, lưu giữ phương tiện đo cũng như hồ sơ của phương tiện đo theo quy định.

- Về kiểm tra sự phù hợp của Phương tiện đo so với yêu cầu kỹ thuật đo lường: Đoàn thanh tra, kiểm tra cũng đã tiến hành lấy 05 mẫu (đồng hồ đo nước lạnh số 579851/2016, 579852/2016, 579586/2016, 579581/2016, 581568/2016 có đường kính danh định DN=15 mm; Cấp chính xác B; Multimag-tốc độ đa tia, hãng Itron - Indonesia sản xuất) tại thành phố Kon Tum  gửi Trung tâm kiểm định xác định sai số đo lường và đặc trưng kỹ thuật của Phương tiện đo. Kết quả 05 mẫu trên có sai số phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường (có biên bản kiểm định số: 0001-ĐHĐN/TrT, 0002-ĐHĐN/TrT, 0003-ĐHĐN/TrT, 0004-ĐHĐN/TrT và 0005-ĐHĐN/TrT kèm theo).

2. Về lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; chất lượng, nhãn sản phẩm hàng hóa: Tại thời điểm kiểm tra, Phân xưởng nước uống đóng chai và dịch vụ (thuộc Công ty TNHH - MTV cấp nước Kon Tum) nay là Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum đã ngừng sản xuất, kinh doanh đối với sản phẩm nước uống đóng chai từ năm 2018 nên Đoàn Thanh tra không tiến hành thanh tra, kiểm tra về nội dung này.

KẾT LUẬN:

Tại thời điểm thanh tra, kiểm tra Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum cơ bản thực hiện đúng các quy định của Luật Đo lường ngày 11/11/2011. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện tốt về kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng đối với 22 đồng hồ đo nước lạnh khi có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực.

Đề nghị Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, rà soát toàn bộ số đồng hồ đo nước lạnh tại đơn vị. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, đề nghị đơn vị phải hoàn thành việc kiểm định toàn bộ phương tiện đo có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực (bao gồm cả 22 phương tiện đo nêu trên) trước khi đưa vào sử dụng. Đồng thời báo cáo gửi kèm giấy chứng nhận kiểm định hoặc hồ sơ có liên quan về Sở Khoa học và Công nghệ qua Thanh tra Sở theo dõi, tổng hợp báo cáo  theo quy định.

YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ:

Yêu cầu Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum có phương án, kế hoạch cụ thể hàng năm tổ chức tháo dỡ, thay thế mới hoặc kiểm định lại các đồng hồ đo nước lạnh có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực. Công ty tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đo lường năm 2011, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010… đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum chấp hành, thực hiện nghiêm túc  Kết luận thanh tra./.

hbnguyet

Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr