Trang chủ >> Thanh tra, kiểm tra   (23-12-2019)

Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra KH&CN năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra như sau:

- Quyết định số 111/QĐ-UBND, ngày 04/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2019. Trong đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thanh tra, kiểm tra tại 47 cơ sở, phối hợp thanh tra, kiểm tra tại 32 cơ  sở.

- Công văn số 2273/UBND-KGVX ngày 03/9/2019 về thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử, giao Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra tại 07 cơ  sở.

kết quả công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

- Chủ trì thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch: tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 37/47 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy các cơ sở được thanh tra cơ bản đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật như: thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định, cung cấp bản công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc quy chuẩn kỹ thuật cho các loại sản phẩm, hàng hóa mà cơ sở chế biến hoặc kinh doanh, thực hiện đúng như bản công bố, không có sản phẩm, hàng hóa phát sinh ngoài bản công bố, các hàng hóa được kiểm tra đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng đối với các hàng hóa có ghi thời hạn sử dụng và còn hạn sử dụng. Tuy nhiên, về lĩnh vực đo lường, có 13 cơ sở vi phạm  sử dụng phương tiện đo nhóm 2, hết hạn kiểm định, tháo dỡ niêm phong, kẹp chì trên phương tiện đo.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra: tại 32/32 doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 01 cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng có 02 mặt hàng vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, một số cơ sở vi phạm sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đã hết hạn kiểm định, phá niên phòng , kẹp chì, qua đó, tiến hành lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời đề nghị các cơ sở tạm dừng sử dụng các phương tiện đo vi phạm, trước khi đưa các thiết bị, phương tiện đo vào sử dụng hoặc sau khi sửa chữa đơn vị phải kiểm tra, kiểm định theo quy định.

 - Thanh tra đột xuất, lấy mẫu xăng dầu phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh năm 2019: lấy 17 mẫu xăng dầu của các đơn vị kinh doanh để phân tích, đánh giá chất lượng xăng dầu lưu thông trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã phát hiện 01 mẫu xăng A95 không đạt chất lượng, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. 

- Thanh tra chuyên đề năm 2019:về đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch đối với sản phẩm điện, điện tử  tại 7 doanh nghiệp, cửa hàng. Qua thanh tra cho thấy, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với sản phẩm điện, điện tử.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:Tiếp nhận 01 đơn khiếu nại, tố cáo về nhãn hàng hóa, qua đó, chủ trì, phối hợp các ngành tiến hành thanh tra, xử lý vi phạm đối với 01 cơ sở.

- Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thanh tra:Qua các đợt thanh tra, kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 cơ sở, doanh nghiệp có hành vi vi phạm về lĩnh vực đo lường, nhãn hàng hóa và an toàn bức xạ hạt nhân, với tổng số tiền là 49.549.000 đồng