Báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019

Báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 : File đính kèm