Báo cáo thống kê về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020

Báo cáo thống kê về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020: File đính kèm